ขนาด
การจัดการที่ดินชายฝั่ง
 • 1 สิงหาคม 2556
 • 789

ทรัพยากรดินในพื้นที่ชายฝั่งทะเล

เขตชายฝั่งทะเล (coastal zone)
          หมายถึง พื้นที่ส่วนที่เป็นแผ่นดินและพื้นน้ำรวมกัน พื้นที่ส่วนนี้ได้ก่อให้เกิดสภาพภูมิประเทศและระบบนิเวศ(ecological system) ที่มีลักษณะเฉพาะ โดยเฉพาะส่วนพื้นดิน (coastal land) เป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเล โดยพิจารณาจากลักษณะของชนิดดินเป็นสำคัญรวมทั้งสิ่งแวดล้อมพืชและสัตว์ ส่วนพื้นที่น้ำจะเป็นส่วนที่สิ่งต่างๆ จากแผ่นดินส่งผลกระทบลงไปถึง เช่นผลจากน้ำจืดและตะกอนจากแผ่นดิน ซึ่งอิทธิพลเหล่านี้จะช่วยลดความเค็มของน้ำทะเล รวมทั้งนำแร่ธาตุอาหารจากพื้นดินลงไปสู่ทะเล โดยส่วนใหญ่พื้นที่ทะเลใช้ไหล่ทวีป (continental shelf) เป็นแนวเขตด้านนอกของพื้นที่ชายฝั่งทะเล (coastal area)

การพัฒนาเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเล
          เกิดจากพื้นที่ชายฝั่งได้รับอิทธิพลจากทะเลมาอย่างต่อเนื่องและเกิดการสะสมของวัตถุต้นกำเนิด ที่เป็นตะกอนทะเลจำพวกดินเหนียวละเอียด (marine sediment) ซึ่งมีสารประกอบของกำมะถันและความเค็มมาก นอกจากอนุภาคดินแล้วบริเวณชายฝั่งที่ได้รับอิทธิพลจากคลื่นจะมีการทับถมของอนุภาคหยาบจำพวกทรายเกิดเป็นหาดทรายและสันทรายชายฝั่ง นอกจากนี้ยังมีผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา เช่น การยกตัวของเปลือกโลก อิทธิพลจากน้ำจืดที่ไหลจากพื้นที่ต้นน้ำ ที่ช่วยชะล้างความเค็มของดินทำให้ดินสามารถปลูกพืชได้ จากคุณสมบัติและการพัฒนาของชั้นดิน ทำให้ดินเหล่านี้มีความแตกต่างกันและสามารถจำแนกออกได้เป็นชุดดินที่พบในพื้นที่ชายฝั่งทะเลประมาณ120 ชุดดิน และชุดดินเหล่านี้จะพบอยู่เป็นกลุ่มเรียงตัวเป็นลำดับตามภูมิประเทศหรือลักษณะของแผ่นดิน (landform) และภูมิสัณฐาน (geomorphology) ของดินที่มีการจัดเรียงลำดับดินอย่างเป็นระบบ (soil catena) ที่เด่นชัด และมีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วย

ตารางชุดดินชายฝั่งทะเล

หมายเหตุ
c = clayey
p = plinthite
v = vertisols-cracking
q = coarse-loamy
g = loamy-skeleted
s = sandy
k = clayey-skelted
z = fine silty
l = fine loamy
j = jarosite deeper than 50 cm

ที่มา : ส่วนจัดการที่ดินชายฝั่ง กรมพัฒนาที่ดิน , 2545

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • งูทะเล
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว