ขนาด
การจัดการที่ดินชายฝั่ง
 • 1 สิงหาคม 2556
 • 643

ภาวะคุกคามพื้นที่ชายฝั่งทะเล

          พื้นที่ชายฝั่งทะเลมีความสำคัญยิ่งต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม เป็นที่ตั้งของชุมชนและโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศที่ซับซ้อนและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมาก เช่น ป่าชายเลน ที่ดินชายหาด แนวปะการัง หญ้าทะเล สัตว์และพืชทะเลอื่นๆ ตลอดจนคุณภาพของน้ำทะเลใกล้ชายฝั่ง

          พื้นที่ชายฝั่งทะเล เป็นพื้นที่ที่เปราะบางและละเอียดอ่อนในด้านระบบนิเวศ ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงและถูกทำลาย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องระวังเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเพื่อไม่ให้เกิดการทำลายคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ โดยเฉพาะจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ โดยในอดีตมีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่แหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหลักๆ ได้แก่
          1. พื้นที่ป่าชายเลน มีอัตราลดลงและเปลี่ยนสภาพไปเป็น พื้นที่ชุมชน เขตพาณิชยกรรม โรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรม และอื่นๆ ยังผลให้ระบบนิเวศชายฝั่ง สูญเสียไปอย่างถาวร
          2. พื้นที่แหล่งปะการังและหญ้าทะเล มีสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากการทับถมของตะกอนดินจากการพัฒนาพื้นที่ ชายฝั่งทะเล เช่น การทำเหมืองในทะเลและบริเวณชายฝั่ง การเกษตร การประมงผิดกฎหมาย การลักลอบเก็บปะการัง และการท่องเที่ยว เป็นต้น
          3. พื้นที่ชายหาดและทิวทัศน์ สวยงามที่สูญเสียไป จากปัญหาขยะและน้ำเสีย การก่อสร้างอาคารรุกล้ำแนวชายหาด การตกตะกอนทับถมของเศษดินและหิน รวมถึงการก่อสร้างในเขตชายฝั่ง การเดินเรือ และการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นต้น

ที่มา : ส่วนจัดการที่ดินชายฝั่ง กรมพัฒนาที่ดิน , 2545

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • ปฏิทินทะเล
  ปฏิทินทะเล