การจัดการที่ดิน

พื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย

ประเทศไทยมีจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลรวม 24 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล และยังมีจังหวัดที่ได้รับอิทธิพลจากการขึ้นถึงของน้ำทะเลในปัจจุบัน ได้แก่ จังหวัดพัทลุง แบ่งได้รวม 138 อำเภอ และ 816 ตำบล มีพื้นที่ทั้งสิ้น 20,799,646 ไร่ หรือ 33,278 ตารางกิโลเมตร

ตารางพื้นที่เขตจัดการที่ดินชายฝั่งทะเล

ตารางพื้นที่เขตจัดการที่ดินชายฝั่งทะเล

ขอบเขตพื้นที่ของเขตจัดการที่ดินชายฝั่งทะเลหรือพื้นที่ชายฝั่งระดับจังหวัด

ขอบเขตพื้นที่ของเขตจัดการที่ดินชายฝั่งทะเลหรือพื้นที่ชายฝั่งระดับจังหวัด