ขนาด
การจัดการที่ดินชายฝั่ง
พื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย

          ประเทศไทยมีจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลรวม 24 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล และยังมีจังหวัดที่ได้รับอิทธิพลจากการขึ้นถึงของน้ำทะเลในปัจจุบัน ได้แก่ จังหวัดพัทลุง แบ่งได้รวม 138 อำเภอ และ 816 ตำบล มีพื้นที่ทั้งสิ้น 20,799,646 ไร่ หรือ 33,278 ตารางกิโลเมตร

ตารางพื้นที่เขตจัดการที่ดินชายฝั่งทะเล

ตารางพื้นที่เขตจัดการที่ดินชายฝั่งทะเล

ขอบเขตพื้นที่ของเขตจัดการที่ดินชายฝั่งทะเลหรือพื้นที่ชายฝั่งระดับจังหวัด

ขอบเขตพื้นที่ของเขตจัดการที่ดินชายฝั่งทะเลหรือพื้นที่ชายฝั่งระดับจังหวัด

ที่มา : ส่วนจัดการที่ดินชายฝั่ง กรมพัฒนาที่ดิน , 2545