ขนาด
สัณฐานชายฝั่ง
 • 24 สิงหาคม 2556
 • 35,135

กำเนิดชายฝั่งทะเล

วิวัฒนาการของพื้นที่ชายฝั่งทะเล
          เริ่มวิวัฒนาการมาเมื่อ 10,000 ปีที่ผ่านมา หลังจากสิ้นสุดยุคน้ำแข็ง สมัยไพลสโตซีน (Pleistocene ตั้งแต่ 1.8 ล้านปี-10,000 ปี) ในยุคควอเทอร์นารี (ตั้งแต่ 1.8 ล้านปี-ปัจจุบัน) จนถึงยุคควอเทอร์นารี สมัยโฮโลซีน (Holocene ตั้งแต่ 10,000 ปี-ปัจจุบัน) ธารน้ำแข็งที่ปกคลุมโลกมีการละลายตัว เนื่องจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและสภาพแวดล้อมโลก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ปริมาณน้ำทะเลเพิ่มและมีระดับสูงขึ้น ส่งผลให้น้ำทะเลไหลเข้ามาในแผ่นดินเมื่อประมาณ 9,000 ปีที่ผ่านมา และระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดเมื่อประมาณ 6,000 ปีที่ผ่านมา โดยมีระดับสูงกว่าระดับน้ำ ทะเลปัจจุบัน 4-5 เมตร โดยท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำรอบๆ อ่าวไทยไปจนถึงตอนเหนือของอยุธยา หลังจากนั้นระดับน้ำทะเลก็เริ่มลดลงในช่วงประมาณ 4,000-3,000 ปีที่ผ่านมา และลดลงมาอยู่ในระดับปัจจุบันเมื่อประมาณ 1,500-1,000 ปีที่ผ่านมา

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง