ขนาด
สัณฐานชายฝั่ง
 • 24 สิงหาคม 2556
 • 4,822

กำเนิดชายฝั่งทะเล

วิวัฒนาการของพื้นที่ชายฝั่งทะเล
          เริ่มวิวัฒนาการมาเมื่อ 10,000 ปีที่ผ่านมา หลังจากสิ้นสุดยุคน้ำแข็ง สมัยไพลสโตซีน (Pleistocene ตั้งแต่ 1.8 ล้านปี-10,000 ปี) ในยุคควอเทอร์นารี (ตั้งแต่ 1.8 ล้านปี-ปัจจุบัน) จนถึงยุคควอเทอร์นารี สมัยโฮโลซีน (Holocene ตั้งแต่ 10,000 ปี-ปัจจุบัน) ธารน้ำแข็งที่ปกคลุมโลกมีการละลายตัว เนื่องจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและสภาพแวดล้อมโลก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ปริมาณน้ำทะเลเพิ่มและมีระดับสูงขึ้น ส่งผลให้น้ำทะเลไหลเข้ามาในแผ่นดินเมื่อประมาณ 9,000 ปีที่ผ่านมา และระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดเมื่อประมาณ 6,000 ปีที่ผ่านมา โดยมีระดับสูงกว่าระดับน้ำ ทะเลปัจจุบัน 4-5 เมตร โดยท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำรอบๆ อ่าวไทยไปจนถึงตอนเหนือของอยุธยา หลังจากนั้นระดับน้ำทะเลก็เริ่มลดลงในช่วงประมาณ 4,000-3,000 ปีที่ผ่านมา และลดลงมาอยู่ในระดับปัจจุบันเมื่อประมาณ 1,500-1,000 ปีที่ผ่านมา

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife