ขนาด
สัณฐานชายฝั่ง
กำเนิดชายฝั่งทะเล

วิวัฒนาการของพื้นที่ชายฝั่งทะเล
          เริ่มวิวัฒนาการมาเมื่อ 10,000 ปีที่ผ่านมา หลังจากสิ้นสุดยุคน้ำแข็ง สมัยไพลสโตซีน (Pleistocene ตั้งแต่ 1.8 ล้านปี-10,000 ปี) ในยุคควอเทอร์นารี (ตั้งแต่ 1.8 ล้านปี-ปัจจุบัน) จนถึงยุคควอเทอร์นารี สมัยโฮโลซีน (Holocene ตั้งแต่ 10,000 ปี-ปัจจุบัน) ธารน้ำแข็งที่ปกคลุมโลกมีการละลายตัว เนื่องจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและสภาพแวดล้อมโลก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ปริมาณน้ำทะเลเพิ่มและมีระดับสูงขึ้น ส่งผลให้น้ำทะเลไหลเข้ามาในแผ่นดินเมื่อประมาณ 9,000 ปีที่ผ่านมา และระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดเมื่อประมาณ 6,000 ปีที่ผ่านมา โดยมีระดับสูงกว่าระดับน้ำ ทะเลปัจจุบัน 4-5 เมตร โดยท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำรอบๆ อ่าวไทยไปจนถึงตอนเหนือของอยุธยา หลังจากนั้นระดับน้ำทะเลก็เริ่มลดลงในช่วงประมาณ 4,000-3,000 ปีที่ผ่านมา และลดลงมาอยู่ในระดับปัจจุบันเมื่อประมาณ 1,500-1,000 ปีที่ผ่านมา