ขนาด
กัดเซาะชายฝั่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม
กทม.
กรุงเทพมหานคร
ทส.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สป.ทส.
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สผ.
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทช.
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทธ.
กรมทรัพยากรธรณี
ทสจ.
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สสภ.
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค
สส.
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อส.
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
จท.
กรมเจ้าท่า
ชปท.
กรมชลประทาน
สศช.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต
ยผ.
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กปม.
กรมประมง
ทน.
กรมทรัพยากรน้ำ
ทบ.
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ปม.
กรมป่าไม้
ผท.ทหาร
กรมแผนที่ทหาร
อศ.
กรมอุทกศาสตร์
วช.
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สทอภ.
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
อก.
กระทรวงอุตสาหกรรม
ศธ.
กระทรวงศึกษาธิการ
กกท.
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สกว.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
สงป.
สำนักงบประมาณ
อปท.
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความถึง เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง