ขนาด
กัดเซาะชายฝั่ง
การดำเนินงานของกรม ทช.

ผลการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีการดำเนินงานทั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติในลักษณะการศึกษารวบรวมข้อมูล จัดทำแผนหลักการกัดเซาะชายฝั่ง ทำกระบวนการมีส่วนร่วมประชาชน และการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

งบประมาณปี 2550
1. ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น 2 พื้นที่ (1) ต.โคกขาม ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร (2) ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
2. ปลูกป่าชายเลนฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่ง 2 พื้นที่ (1) ต.โคกขาม ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร (2) ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
3. ปักเสาปูนชะลอคลื่น หมู่ที่ 4 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 
4. โครงการจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ ชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบน ตั้งแต่ปากแม่น้ำแม่กลองถึงปากแม่น้ำบางปะกง ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด คือสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา
5. โครงการศึกษาจัดทำแผนหลักและออกแบบเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ตั้งแต่แหลมตะลุมพุกถึงปากแม่น้ำทะเลสาบสงขลา

งบประมาณปี 2551
1. ศึกษาวางผังแม่บทการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและวางผังท่าเรือเพื่อรองรับการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝั่งด้านตะวันออก 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
2. จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเชิงบูรณาการ และแผนดำเนินงานระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552-2556) ตามยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ใน 4 ภาค คือ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก 4 จังหวัด อ่าวไทยตอนบน 5 จังหวัด อ่าวไทยฝั่งตะวันตก 8 จังหวัด และอันดามัน 6 จังหวัด
3. โครงการความร่วมมือระดับชุมชนเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ปากน้ำกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และนำร่องการปักแนวไม้ไผ่เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่ปากแม่น้ำกระบี่ บริเวณบ้านท่าเล หมู่ที่ 1 ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ โดยการปักไม้ไผ่เป็นแนวยาวเป็นระยะทาง 400 เมตร

งบประมาณปี 2552
1. ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ความยาว 500 เมตร ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
2. ติดตามประเมินผลโครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
3. ปักเสาปูนชะลอคลื่น ความยาว 400 เมตร ต.ท่ากำชำ จ.ปัตตานี ติดตามประเมินผลโครงการปักเสาปูนชะลอคลื่น ต.ท่ากำชำ จ.ปัตตานี 
4. โครงการศึกษาวิจัยและสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
5. โครงการความร่วมมือระดับชุมชนการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพื้นที่วิกฤติมาบตาพุต อำเภอเมือง จังหวัดระยองและตำบลข้างเคียง (บ้านฉาง เนินพระ นครระยอง พลา) 

งบประมาณปี 2553
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “สู้วิกฤติการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและเตรียมพร้อรับมือภัยคุกคามจากสภาวะโลกร้อน ” ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบาย) โดยมีผู้แทนจากจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันระดมสมองและความเห็นจัดทำ “ร่างกรอบแผนบูรณาการ งบประมาณการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2559”
2. โครงการแก้ปัญหาการกัดเซาะและฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (โครงการป่าชายเลนเทียมเพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะ) บริเวณอ่าวไทยตอนบน 4 พื้นที่ คือ (1) พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 4,675 เมตร (2) พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 1,265 เมตร (3) พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา ระยะทาง 1,325 เมตร  
3. โครงการติดตามประเมินผลการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลโดยการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นกรณีศึกษา จ.ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

งบประมาณปี 2554
1. โครงการศึกษาสำรวจและวิเคราะห์ประสิทธิภาพและผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของประเทศไทย พื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และสงขลา
2. โครงการจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอันดามัน ตั้งแต่จังหวัดระนอง กระบี่ พังงา ตรัง ภูเก็ต และสตูล
3. โครงการศึกษา สำรวจ ติดตามประเมินผลและออกแบบเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่อุทยานนานาชาติสิรินธร เพื่อออกแบบรายละเอียด จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และมาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่เหมาะสมและยั่งยืน ใช้เป็นต้นแบบในการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการกัดเซาะชายฝั่งทะเลประเภทหาดทราย
4. อำนวยการคณะอนุกรรมการกำกับและสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติเรื่องการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยมีรายงานผลการสัมมนา และเอกสารเผยแพร่ผลการสัมมนาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และจัดส่งเอกสารฯ ให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลด้านสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งทะเลในประเทศไทย วิธีการและรูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

งบประมาณปี 2555
1. โครงการจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่ปากน้ำปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถึง แหลมตะลุมพุก จ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้ได้แผนหลักและแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ตั้งแต่ปากแม่น้ำปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถึง แหลมตะลุมพุก จ.นครศรีธรรมราช สำหรับเป็นเครื่องมือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กำหนดหลักเกณฑ์และดัชนีชี้วัด     เพื่อการติดตามตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนฯ ในระยะยาวและมาตรการในการป้องกันและลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
2. โครงการวิจัย ประเมินผลสัมฤทธิ์การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีการปักไม้ไผ่ พื้นที่จ.สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา  เพื่อสรุปผลการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยวิธีการการปักไม้ไผ่ ของหน่วยงานและชุมชนที่เกี่ยวข้อง
3. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล เพื่อพัฒนาคู่มือ/แนวทางปฏิบัติด้านป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งสำหรับเป็นเครื่องมือหรือกรอบการดำเนินงานให้กับกลุ่มเป้าหมาย (เจ้าหน้าที่รัฐและชุมชน/ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่อปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง) นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

งบประมาณปี 2556
1. โครงการจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และจังหวัดนราธิวาส เพื่อวิเคราะห์และกำหนดแผนหลักการป้องกันแก้ไขในพื้นที่ชายฝั่งทะเลเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.นราธิวาส และวิธีการที่เหมาะสมกับการลงทุน ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาแบบผสมผสานสอดคล้องกับสภาพวิถีชีวิตของท้องถิ่น
2. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด 23 จังหวัด 
3. โครงการศึกษาสำรวจและจัดทำแผนที่ ที่ดินชายฝั่งทะเลเชิงละเอียดพร้อมหมุดหลักฐานน้ำทะเล 23 จังหวัด
4. โครงการออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในพื้นที่วิกฤต 4 แห่ง เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อสำรวจออกแบบรายละเอียด และจัดทำทางเลือกที่เหมาะสมของโครงสร้างเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อเพื่อวิเคราะห์ถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะบริเวณดังกล่าว ตลอดจนเสนอแนวทางป้องกันและลดผลกระทบ ได้แก่
   4.1 อ.แหลมสิงห์  จ.จันทบุรี 
   4.2 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
   4.3 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 
   4.4 พื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

สอบถามข้อมูล สภาพการกัดเซาะ ผลการศึกษา ผลการสำรวจ แนวทางการแก้ไขและรูปแบบในการดำเนินงาน พร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักการจัดการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและพื้นที่ชายฝั่ง ชั้น 6 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม 10210 โทรศัพท์ 0-2141-1365-7 โทรสาร 0-2143-9266