ขนาด
กัดเซาะชายฝั่ง
สถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด

สถานการณ์กัดเซาะชายฝั่ง รายจังหวัด

* กดดูรายละเอียดที่ชื่อจังหวัดนั้นๆ*

พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561