ขนาด
กัดเซาะชายฝั่ง
 • 7 พฤศจิกายน 2561
 • 641
กัดเซาะชายฝั่ง สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

สถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด

สถานการณ์กัดเซาะชายฝั่ง รายจังหวัด

* กดดูรายละเอียดที่ชื่อจังหวัดนั้นๆ*

พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • ปฏิทินทะเล
  ปฏิทินทะเล