กัดเซาะชายฝั่ง
กัดเซาะชายฝั่ง สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

สถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด

สถานการณ์กัดเซาะชายฝั่ง รายจังหวัด

* กดดูรายละเอียดที่ชื่อจังหวัดนั้นๆ*

พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

ข้อมูล : กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561