กัดเซาะชายฝั่ง
กัดเซาะชายฝั่ง สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

นิยามศัพท์กัดเซาะชายฝั่ง

นิยามศัพท์กัดเซาะชายฝั่ง
เพื่อการอธิบายตัวย่อลักษณะการกัดเซาะชายฝั่งที่แสดงไว้ในแผนที่ออนไลน์ http://marinegiscenter.dmcr.go.th/gis/ กดเลือกกลุ่มข้อมูล การกัดเซาะชายฝั่ง และเลือกชั้นข้อมูลสถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งปี 2559

ลำดับ ตัวย่อ คำแปล คำอธิบาย
1 CE Coastal Erosion พื้นที่กัดเซาะ
2 CN Coastal Non-Erosion พื้นที่ที่ไม่มีการกัดเซาะ
3 DS Defence Structure พื้นที่มีการดำเนินการแก้ไขแล้ว
4 NDS Non-Defence Structure พื้นที่ยังไม่มีการดำเนินการแก้ไข
5 SV Severe Erosion พื้นที่กัดเซาะรุนแรง(> 5 เมตร/ปี)
6 ME Moderate Erosion พื้นที่กัดเซาะปานกลาง(< 5 เมตร/ปี)
7 RA Risk Area พื้นที่เสี่ยงต่อการกัดเซาะ
8 NA Natural Area พื้นที่ติดตามตรวจสอบ
9 HEF HighEffectiveness การแก้ไขมีประสิทธิภาพในการป้องกันชายฝั่ง
10 LEF Low Effectiveness การแก้ไขมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ
11 NE Nearby Shoreline Effect มีผลกระทบลุกลามต่อพื้นที่อื่นๆ
12 SL Slope เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของหาด (ความลาดชัน)
13 HPT HighProtection ไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่อื่นๆ
14 LPT Low Protection ไม่สามารถป้องกันการกัดเซาะในระยะยาว
15 NT Natural Threat ภัยจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ
16 SE Sediment การเปลี่ยนการสะสมตัวของตะกอนจาก กระแสน้ำเรียบชายฝั่ง
17 ST Storm คลื่นลมที่รุนแรงผิดปกติ (พายุต่างๆ)
18 HE Headland Erosion การกัดเซาะตามธรรมชาติใน Headland
19 HT Human Threat ภัยจากการกระทำของมนุษย์
20 CS Coastal Structure โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะในพื้นที่ใกล้เคียง
21 LU Land Use โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง
22 EC Ecosystem Change การเปลี่ยนแปลงสภาพระบบนิเวศชายฝั่ง (แนวปะการังและป่าชายเลน)
23 CA Conservative Area พื้นที่เขตอนุรักษ์ตามมาตรา 3
24 NCA Non-Conservative Area พื้นที่นอกเขตอนุรักษ์ตามมาตรา 3
25 CI Coastal Invasion การรุกล้ำชายหาด
26 RM River Mount พื้นที่ปากแม่น้ำ
27 SZ Setback Zone การกำหนดแนวถอยร่น
28 MP Mangrove Plantation การปลูกป่าชายเลน
29 BF BeachForest Plantation การปลูกป่าชายหาด
30 BN Beach Nourishment การเติมทราย
31 SB Sand Bypassing การถ่ายเททราย
32 TG Temporary Groin รอดักทรายชั่วคราว
33 BP Bamboo Fences Prevention การปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น
34 CP Concrete Poles การปักเสาคอนกรีต
35 SD StructuralDemolition รื้อถอนโครงสร้าง
36 OB Offshore Breakwater เขื่อนหินป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง
37 SS Sand Sausage ไส้กรอกทราย
38 RB Reef Ball โดมทะเล
39 GRI I-Groin รอดักทรายแบบตัวไอ
40 GRY Y-Groin รอดักทรายแบบตัววาย
41 GRT T-Groin รอดักทรายแบบตัวที
42 RE Revetment เขื่อนหินทิ้ง
43 TP Tetrapod เขื่อนคอนกรีตหล่อรูปสี่ขา
44 GE Geobag การวางถุงใยสังเคราะห์บรรจุทราย
45 GA Gabion กล่องกระชุหิน
46 VS Vertical Seawall กำแพงกันคลื่นประเภทตั้งตรง
47 MS Mild Slope Seawall กำแพงกันคลื่นประเภทลาดเอียง
48 ST Stepped Sloping Seawall กำแพงกันคลื่นประเภทลาดเอียงแบบขั้นบันได
49 MC Maintenance of Coastal Structure ซ่อมบำรุงโครงสร้าง
50 HA High Accumulation พื้นที่ที่มีการสะสมตะกอนมาก (> 5 เมตร/ปี)
51 LA Low Accumulation พื้นที่ที่มีการสะสมตะกอนน้อย (< 5 เมตร/ปี)
52 EQ Equilibrium พื้นที่สมดุล (มีปริมาณตะกอนเข้าและออกในพื้นที่สม่ำเสมอ)

คำอธิบายการจัดความสำคัญเร่งด่วน
มาก (1) = พื้นที่กัดเซาะหรือพื้นที่เสี่ยงต่อการกัดเซาะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างหากไม่มีมาตรการ แก้ไขหรือพื้นที่ที่มีโครงสร้างที่ไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันในระยะยาวซึ่งส่งผลกระทบต่อ พื้นที่ข้างเคียง
ปานกลาง (2) = พื้นที่กัดเซาะที่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้าง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่กัดเซาะที่ไม่รุนแรง แต่มีแนวโน้มการกัดเซาะลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงหากไม่มีมาตรการแก้ไขที่ถูกวิธีอาจทำ ให้เกิดการกัดเซาะลุกลามไปกระทบต่อพื้นที่อื่นๆ หรือพื้นที่ที่มีโครงสร้างป้องกันที่สร้างโดย หน่วยงานท้องถิ่นและเอกชน ซึ่งสามารถบรรเทาปัญหาแล้วบางส่วนและไม่ส่งผลกระทบมาก
น้อย (3) = พื้นที่กัดเซาะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้าง โดยมากเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างโครงสร้างป้องกันการ กัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งการกัดเซาะมีแนวโน้มเข้าใกล้สู่จุดสมดุล หรือพื้นที่ที่มีโครงสร้างป้องกันที่มี ประสิทธิภาพแต่ในระยะยาวโครงสร้างอาจส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมควรแก้ไขเมื่อมีความ พร้อมทางงบประมาณ

คำอธิบายประสิทธิภาพของโครงสร้าง
แข็งแรง (1) = ไม่มีการชำรุดในระดับโครงสร้าง
ชำรุด (2) = เริ่มมีการกัดเซาะและการแตกร้าว บริเวณฐานรากของโครงสร้างที่ปรากฏชัดเจน
เสื่อมสภาพ (3) = เหลือโครงสร้างเพียง 50% เริ่มเห็นแนวโน้มว่ามีการกัดเซาะของคลื่นเพิ่มเติม
หมดสภาพ (4) = ไม่สามารถป้องกันการกัดเซาะของคลื่นได้

ข้อมูล : กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
วันที่ : สิงหาคม 2560