ขนาด
กัดเซาะชายฝั่ง
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
องค์ความรู้เกี่ยวกับชายฝั่งและการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
1. การจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในประเทศไทย
2. ยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
3. คู่มือปักไม้ไผ่
4. คู่มือแนวทางปฏิบัติเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับชายฝั่งและการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐส่วนกลาง
5. คู่มือแนวทางปฏิบัติเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับชายฝั่งและการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
6. คู่มือแนวทางปฏิบัติเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับชายฝั่งและการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง สำหรับประชาชน
7. สถานการณ์ชายฝั่งและการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจากอดีตถึงปัจจุบัน (คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐส่วนกลาง)
8. บทเรียนการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่สอดคล้องกับระบบชายฝั่ง (คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่นและจังหวัด)
9. การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (คู่มือสำหรับภาคประชาชน)
10. แนวทางการวางแผนการจัดการชายฝั่งเชิงพื้นที่สำหรับประเทศไทย (คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐส่วนกลาง)
11. แนวทางปฏิบัติเพื่อวางแผนการจัดการชายฝั่งเชิงพื้นที่สำหรับประเทศไทย (คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
12. แนวทางการวางแผนการจัดการชายฝั่งทะเลเชิงพื้นที่สำหรับประชาชน (คู่มือสำหรับภาคประชาชน)
13. โครงการศึกษา สำรวจและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
14. โครงการจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งตั้งแต่ปากน้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช
15. โครงการจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนราธิวาส
   15.1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   15.2 จังหวัดนราธิวาส
16. โครงการจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน
17. โครงการจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณอ่าวไทยตอนบน
18. โครงการจัดทำแผนหลักและออกแบบเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ตั้งแต่แหลมตะลุมพุก ถึงปากน้ำทะเลสาบสงขลา
19. โครงการศึกษาวางผังแม่บทการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและวางผังท่าเรือเพื่อรองรับการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝั่งด้านตะวันออก
20. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด
21. การติดตามและประเมินผลการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลโดยการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น กรณีศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการและฉะเชิงเทรา