ขนาด
กัดเซาะชายฝั่ง
 • 1 สิงหาคม 2556
 • 11,378
กัดเซาะชายฝั่ง สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 แนวทาง คือ

          1. การแก้ไขปัญหาโดยการใช้ธรรมชาติ
          ได้แก่ การฟื้นฟูป่าชายเลน ป่าชายหาด ปะการังและหญ้าทะเล ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์

          2. การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะแบบไม่ใช้โครงสร้าง
          วิธีการนี้เหมาะสำหรับบริเวณชายฝั่งที่มีชุมชนอาศัยไม่หนาแน่นและมีปัญหาการกัดเซาะที่ไม่รุนแรง ได้แก่
           2.1 การปลูกพืช
          2.2 การเสริมทรายชายหาด
          2.3 ไส้กรอกทราย
          2.4 ปักแนวไม้ไผ่กันคลื่น

          3. การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยใช้โครงสร้างทางวิศวกรรม
          วิธีการนี้เป็นการแก้ไขโดยการสลายพลังงานของคลื่นที่เหมาะสม หรือเพื่อช่วยดักตะกอนเลนทรายชายฝั่งและช่วยยึดแนวชายฝั่ง แนวทางการแก้ไขปัญหานี้เหมาะสำหรับบริเวณชายฝั่งที่มีปัญหาถูกกัดเซาะอย่างรุนแรง แต่มักจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง ทำให้เกิดการกัดเซาะต่อเนื่อง ได้แก่
          3.1 กำแพงป้องกันคลื่น (Seawall)
          3.2 คันดักทราย (Groin)
          3.3 เขื่อนกันคลื่น (Breakwater)
          3.4 เขื่อนกันทรายและคลื่น (Jetty)
          3.5 หัวหาด (Head Land)

          4. การใช้มาตรการควบคุมทางกฏหมายและการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งให้เหมาะสม
          ต้องใช้การบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคีที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการร่วมกันแก้ไขปัญหา

ข้อดีและข้อจำกัดของรูปแบบการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • พะยูน
  พะยูน
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง