ขนาด
กัดเซาะชายฝั่ง
 • 1 สิงหาคม 2556
 • 1,579
กัดเซาะชายฝั่ง สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

การจัดการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา

           ปัจจุบันแนวชายฝั่งทะเลทั่วประเทศที่ประสบปัญหาการกัดเซาะรวมระยะทางประมาณ 830 กิโลเมตร แยกเป็นแนวชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยที่ประสบปัญหาการกัดเซาะ ระยะทางประมาณ 730 กิโลเมตร (โดยในจำนวนนี้ แยกเป็นกัดเซาะปานกลาง 502 กิโลเมตร และกัดเซาะรุนแรง 228 กิโลเมตร) และแนวชายฝั่งทะเลด้านอันดามันที่ประสบปัญหาการกัดเซาะ ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร (โดยในจำนวนนี้ แยกเป็นกัดเซาะปานกลางประมาณ 75 กิโลเมตร และกัดเซาะรุนแรงประมาณ 25 กิโลเมตร) การกัดเซาะชายฝั่งทะเลในอนาคตมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาวะโลกร้อนทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้น

           ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องป้องกันและรักษาพื้นที่ชายฝั่งที่เหลืออยู่ การแก้ไขฟื้นฟูชายฝั่งทะเลที่ประสบปัญหาการกัดเซาะและพังทลาย การสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ตลอดแนวชายฝั่งทะเล พร้อมกับเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ต่อคุณค่าด้านการท่องเที่ยวตามธรรมชาติ รวมทั้งสร้างกลไกการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างเป็นระบบในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการพัฒนาแนวชายฝั่งทะเลให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืน

           ตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาได้มีหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมทรัพยากรธรณี กรมชลประทาน กรมประมง องค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยงานท้องถิ่น และบริษัทเอกชน ได้ร่วมกันสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ในจังหวัดสงขลา เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเขิงเทรา และระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง  

ตารางจำนวนและรูปแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งตามลักษณะโครงสร้าง

ที่มา : โครงการศึกษาสำรวจและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของไทย

ตารางจำนวนและรูปแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งตามหน่วยงานกำกับดูแล

ที่มา : โครงการศึกษาสำรวจและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของไทย

ตัวอย่างรูปแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว