กัดเซาะชายฝั่ง
กัดเซาะชายฝั่ง สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

การจัดการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา

ปัจจุบันแนวชายฝั่งทะเลทั่วประเทศที่ประสบปัญหาการกัดเซาะรวมระยะทางประมาณ 830 กิโลเมตร แยกเป็นแนวชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยที่ประสบปัญหาการกัดเซาะ ระยะทางประมาณ 730 กิโลเมตร (โดยในจำนวนนี้ แยกเป็นกัดเซาะปานกลาง 502 กิโลเมตร และกัดเซาะรุนแรง 228 กิโลเมตร) และแนวชายฝั่งทะเลด้านอันดามันที่ประสบปัญหาการกัดเซาะ ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร (โดยในจำนวนนี้ แยกเป็นกัดเซาะปานกลางประมาณ 75 กิโลเมตร และกัดเซาะรุนแรงประมาณ 25 กิโลเมตร) การกัดเซาะชายฝั่งทะเลในอนาคตมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาวะโลกร้อนทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้น

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องป้องกันและรักษาพื้นที่ชายฝั่งที่เหลืออยู่ การแก้ไขฟื้นฟูชายฝั่งทะเลที่ประสบปัญหาการกัดเซาะและพังทลาย การสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ตลอดแนวชายฝั่งทะเล พร้อมกับเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ต่อคุณค่าด้านการท่องเที่ยวตามธรรมชาติ รวมทั้งสร้างกลไกการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างเป็นระบบในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการพัฒนาแนวชายฝั่งทะเลให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาได้มีหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมทรัพยากรธรณี กรมชลประทาน กรมประมง องค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยงานท้องถิ่น และบริษัทเอกชน ได้ร่วมกันสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ในจังหวัดสงขลา เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเขิงเทรา และระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง  

ตารางจำนวนและรูปแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งตามลักษณะโครงสร้าง

จังหวัด กำแพงกันคลื่น เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง (Offshore Break Water) เขื่อนหินทิ้ง (Revetment) กำแพงปากแม่น้ำ (Jetty) เขื่อนดักตะกอน (Groin) เขื่อนไม้ไผ่กันคลื่น เข็มคอนกรีตสลายพลังคลื่น ไส้กรอกทราย โครงสร้างรูปแบบ อื่นๆ
สงขลา 14 17 4 - 3 - 3 - 4
เพชรบุรี 5 29 - 2 18 - - - 1
สมุทรสงคราม 2 - - - - - - - -
สมุทรสาคร 2 2 - - - 2 - 1 -
กรุงเทพมหานคร - - - - 1 - - - -
สมุทรปราการ 2 - - - - - - 1 -
ฉะเชิงเทรา - 1 - - - - - 1 -
ระยอง 7 11 - - 2 - - - -
รวมจำนวนโครงสร้าง 32 60 4 2 24 2 3 3 5

ที่มา : โครงการศึกษาสำรวจและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของไทย

ตารางจำนวนและรูปแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งตามหน่วยงานกำกับดูแล

จังหวัด กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมทรัพยากรธรณี กรมชลประทาน กรมประมง องค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยงานท้องถิ่นและบริษัทเอกชน รวมรายจังหวัด
สงขลา 10 7 2 5 - 2 4 15 45
เพชรบุรี 2 - - 28 14 - - 11 55
สมุทรสงคราม - 1 - 1 - - - - 2
สมุทรสาคร - 2 - 2 - - 2 1 7
กรุงเทพมหานคร 1 - - - - - - - 1
สมุทรปราการ - 1 - 1 - - 1 - 3
ฉะเชิงเทรา - 1 - - - - - 1 2
ระยอง 6 15 - 17 - - - - 38
รวมจำนวนโครงสร้าง

19

27

2

54

14

2

7

28

153

ที่มา : โครงการศึกษาสำรวจและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของไทย

ตัวอย่างรูปแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง