ขนาด
กัดเซาะชายฝั่ง
ผลการศึกษาเชิงพื้นที่

ผลการศึกษาเชิงพื้นที่

การจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในประเทศไทย
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งด้านทะเลอันดามัน
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย
ขุนสมุทรจีน 49A2 ต้นแบบการแก้ไขปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะหาดโคลน
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทั่วประเทศ
โครงการจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณอ่าวไทยตอนบน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
โครงการศึกษาจัดทำแผนหลักและออกแบบเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่ แหลมตะลุมพุก ถึงปากน้ำทะเลสาบสงขลา
โครงการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานีและการออกแบบโครงสร้างป้องกันเบื้องต้น พ.ศ.2547
โครงการศึกษาแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลตั้งแต่ปากแม่น้ำเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ถึงปากแม่น้ำปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
โครงการศึกษาวางผังแม่บทการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและวางผังท่าเรือเพื่อรองรับการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝั่ง ด้านตะวันออก
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการนำที่ดินที่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะกลับมาใช้ประโยชน์
โครงการศึกษาวิจัยและสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
โครงการศึกษาหาสาเหตุการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและแนวทางการแก้ไขป้องกันชายฝั่งทะเลที่ได้รับผลกระทบบริเวณพื้นที่ ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการศึกษาออกแบบการพังทลายของตลิ่งริมทะเล
-โครงการสำรวจและศึกษาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน (จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.สงขลา)
โครงการสำรวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตะกอนชายฝั่งทะเล
ยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
สำรวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเล
หาดทราย มรดกทางธรรมชาติที่นับวันจะสูญสิ้น