ขนาด
อาณาเขตทางทะเล
อาณาเขตทางทะเลไทย

          ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด

          ประเทศไทย สามารถใช้ประโยชน์จากทะเลได้ ไม่เฉพาะแต่ในเขตทางทะเลของประเทศเราเองเท่านั้น หากยังสามารถใช้ทะเลไปถึงนอกเขตทางทะเลของประเทศด้วย เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากทะเลเป็นมาตรฐานเดียวกัน อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลจึงได้กำหนดเขตน่านน้ำทางทะเลออกเป็น 6 เขต (กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย, 2548 อ้างใน เผดิมศักดิ์ และคณะ, 2550) ได้แก่

1. น่านน้ำภายใน
2. ทะเลอาณาเขต
3. เขตต่อเนื่อง
4. เขตเศรษฐกิจจำเพาะ
5. ไหล่ทวีป
6. ทะเลหลวง

ตารางแสดงอาณาเขตทะเลไทย

29-10-2556 10-23-04

marinetime zone

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2566