ขนาด
หาดในประเทศไทย
 • 15 พฤศจิกายน 2556
 • 1,216

ประโยชน์ของชายหาด

          หาดทราย มีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์มากมาย ทั้งชุมชนชายฝั่งที่ใช้ประโยชน์โดยตรงและประชาชนห่างไกลที่เดินทางมาใช้ประโยชน์คุณค่าของหาดทราย ทั้งนี้ สามารถสรุปประโยชน์ของชายหาดออกมาได้ ดังนี้
          1. เป็นกำแพงกันคลื่นตามธรรมชาติทำให้แผ่นดินบนฝั่งมีความมั่นคง
          2. เป็นแหล่งประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน เช่น การเก็บหอย การจับสัตว์น้ำที่อาศัยบริเวณหาดทราย
          3. เป็นสถานที่ใช้จอดเรือประมงขนาดเล็กและซ่อมแซมอุปกรณ์ประมง
          4. เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของครอบครัวญาติมิตร เป็นสนามเด็กเล่นของเด็กๆ ในชุมชน
          5. เป็นแหล่งสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรม เช่น การชักพระ การลอยเคราะห์ลงทะเล
          6. เป็นแหล่งสร้างรายได้ของท้องถิ่นจากธุรกิจการค้าขายริมหาดทราย และเป็นสถานที่พักผ่อนของผู้มาเยือน
          7. ระบบนิเวศรอยต่อระหว่างบกและน้ำ เป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนทรายและฝังตัวอยู่ในทราย (เช่น ปู หอย) เป็นพื้นฐานของห่วงโช่อาหาร (เช่น ลูกปลา ลูกกุ้ง เพรียง) และเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำวัยอ่อนหลายชนิด (เช่น เต่าทะเล แมงดาทะเล)
          8. เป็นแหล่งหาอาหารและที่พักของนกอพยพในฤดูหนาว ซึ่งการสูญเสียหาดทรายอาจส่งผลถึงวงจรชีวิตของนกบางชนิด

          "ดังนั้นหาดทรายจึงเป็นรอยต่อที่เชื่อมโยงชีวิตมากมาย เป็นสมบัติของทุกคนและเป็นสมบัติของโลก"

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด