หาดในประเทศไทย

ประโยชน์ของชายหาด

หาดทราย มีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์มากมาย ทั้งชุมชนชายฝั่งที่ใช้ประโยชน์โดยตรงและประชาชนห่างไกลที่เดินทางมาใช้ประโยชน์คุณค่าของหาดทราย

ทั้งนี้ สามารถสรุปประโยชน์ของชายหาดออกมาได้ ดังนี้

1. เป็นกำแพงกันคลื่นตามธรรมชาติทำให้แผ่นดินบนฝั่งมีความมั่นคง

2. เป็นแหล่งประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน เช่น การเก็บหอย การจับสัตว์น้ำที่อาศัยบริเวณหาดทราย

3. เป็นสถานที่ใช้จอดเรือประมงขนาดเล็กและซ่อมแซมอุปกรณ์ประมง

4. เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของครอบครัวญาติมิตร เป็นสนามเด็กเล่นของเด็กๆ ในชุมชน

5. เป็นแหล่งสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรม เช่น การชักพระ การลอยเคราะห์ลงทะเล

6. เป็นแหล่งสร้างรายได้ของท้องถิ่นจากธุรกิจการค้าขายริมหาดทราย และเป็นสถานที่พักผ่อนของผู้มาเยือน

7. ระบบนิเวศรอยต่อระหว่างบกและน้ำ เป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนทรายและฝังตัวอยู่ในทราย (เช่น ปู หอย) เป็นพื้นฐานของห่วงโช่อาหาร (เช่น ลูกปลา ลูกกุ้ง เพรียง) และเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำวัยอ่อนหลายชนิด (เช่น เต่าทะเล แมงดาทะเล)

8. เป็นแหล่งหาอาหารและที่พักของนกอพยพในฤดูหนาว ซึ่งการสูญเสียหาดทรายอาจส่งผลถึงวงจรชีวิตของนกบางชนิด

ดังนั้นหาดทรายจึงเป็นรอยต่อที่เชื่อมโยงชีวิตมากมาย เป็นสมบัติของทุกคนและเป็นสมบัติของโลก