ขนาด
หาดในประเทศไทย
 • 15 พฤศจิกายน 2556
 • 824

การจัดการพื้นที่ชายหาด

          "หาดทราย" เป็นรอยต่อระหว่างแผ่นดินกับทะเลที่ธรรมชาติสร้างขึ้น เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างสถานะที่แตกต่างกัน ระหว่างผืนแผ่นดินที่เป็นของแข็งกับน้ำทะเลที่เป็นของเหลว หาดทรายจึงเป็นตัวกลางที่มีคุณสมบัติเฉพาะ มีลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลว ยืดหยุ่นเคลื่อนไหวได้ตามแรงพัดของน้ำ ขณะเดียวกันก็มีความหนักแน่นเมื่ออยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน หาดทรายจึงทำหน้าที่เป็นกำแพงกันคลื่นตามธรรมชาติที่ช่วยป้องกันชายฝั่งจากคลื่นลมที่แปรปรวนอยู่เสมอ

หาดทราย

          จากสถานะกึ่งแข็งกึ่งเหลวของหาดทราย ทำให้มีความซับซ้อนมากทั้งเชิงกายภาพและนิเวศวิทยา ในทางวิชาการถูกจัดให้เป็นบริเวณที่เรียกว่า "ช่วงรอยต่อหรือช่วงเปลี่ยนผ่าน (Transition Zone)" มีพฤฒิกรรมที่อธิบายได้ยากเนื่องจากการบรรจบกันระหว่างของแข็งและของเหลว โดยเฉพาะหาดทรายเมื่อถูกรบกวนแล้วจะเกิดความเสียหายที่ลักลามและรุนแรงมาก

          ดังนั้น ในการจัดการชายหาดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมาได้ในแต่ละช่วงฤดูกาล จำเป็นต้องกำหนดแนวกันชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชายฝั่งดังกล่าวไดว้ด้วย หรือที่เรียกว่า เขตถอยร่น (Setbacks)

          เขตถอยร่น คือ พื้นที่กันชนระหว่างทะเลกับทรัพย์สมบัติที่อยู่บนแผ่นดิน เพื่อป้องกันบ้านเรือน สาธารณูปโภค ไม่ให้เสียหายจากการปรับตัวตามธรรมชาติของชายฝั่งทะเล (Littoral zone) ดังนั้น เขตถอยร่น จึงเป็นกุญแจที่สำคัญในการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นหาดทราย ที่ไม่อนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ถอยร่น นอกจากนี้ยังถูกนำมาใช้ในการป้องกันการกัดเซาะชายหาดอีกด้วย

          การกำหนดเขตถอยร่นในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันไป แบ่งได้เป็น 2 ประเภท
          1. เขตถอยร่นที่กำหนดไว้ตายตัว ทั้งบนแผ่นดินและทะเลชายฝั่ง
          2. เขตถอยร่นที่ขึ้นอยู่กับรูปทรงสัณฐานของชายฝั่ง

ที่มา : หาดทราย คุณค่า...ชีวิตที่ถูกลืม, 2554, โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ กรณีการใช้ประโยชน์หาดทรายและการอนุรักษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • ปฏิทินทะเล
  ปฏิทินทะเล
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์