ขนาด
หาดในประเทศไทย
มารู้จักชายหาด

          หาดทราย คือ รอยต่ออันบอบบางระหว่างกระบวนการปฏิสัมพันธ์ของบรรยากาศ ทะเล และแผ่นดิน

          ชายฝั่งทะเลไทยส่วนใหญ่เป็นหาดทรายที่มีความยาวประมาณ 1,630 กิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 52 ของความยาวชายฝั่งทะเลของไทย

          มีลักษณะโดนเด่นคือ เป็นหาดทรายที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนทรายเป็นเวลานาน โดยที่หาดทรายอ่าวไทยทางภาคใต้ตอนล่างมีความต่อเนื่องนับร้อยกิโลเมตร ซึ่งแตกต่างจากฝั่งอันดามันที่เป็นเกาะแก่งและโขดหิน หาดทรายฝั่งอันดามันจึงมีลักษณะเป็นหาดก้นอ่าว แทรกอยู่ระหว่างโขดหิน

          ชายหาด มีกำเนิดมาจากตะกอนที่มาหล่อเลี้ยงชายฝั่ง ซึ่งมาจากแหล่งที่แตกต่างกันไป ได้แก่ ตะกอนที่ปะปนกับลำน้ำที่ไหลลงทะเล ถูกพัดพามาโดยแรงลม เคลื่อนย้ายโดยคลื่นและกระแสน้ำชายฝั่งทะเล อิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลง และปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆ กระบวนการดังกล่าวทำให้คุณลักษณะของหาดทรายแตกต่างกัน เช่น หาดทรายที่เป็นทรายละเอียด ทรายหยาบ ทรายปนเปลือกหอย บางแห่งเป็นทรายปนโคลน และหาดปะการัง

          ในฤดูลมสงบหาดทรายจะกว้างและมีสันดอนทรายโผล่พ้นน้ำใกล้ชายหาด ขณะในช่วงฤดูมรสุมคลื่นจะพัดพาเอาทรายบนชายหาดออกไปสะสมตัวเป็นสันดอนนอกฝั่ง ทำให้ในช่วงเวลานี้หาดทรายสั้นลง หลังพายุสงบคลื่นขนาดเล็กจะนำทรายที่กองอยู่บริเวณสันดอนนอกชายฝั่งกลับเข้ามาทับถมที่ชายหาดตามเดิม

ตารางการแบ่งประเภทชายฝั่งของไทย