หาดในประเทศไทย

ชายหาดของไทย

ชายหาด คือ พื้นที่ระหว่างขอบฝั่งถึงแนวน้ำลงต่ำสุดเป็นแถบยาวไปตามชายฝั่งโดยมีวัสดุที่แตกต่างกันตกตะกอนทับถม

จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง

ชายหาดในประเทศไทยแยกเป็นรายจังหวัดและหน่วยงานที่กำกับดูแล

ลำดับ จังหวัด จำนวนหาด ในเขตอุทยาน นอกเขตอุทยาน หมายเหตุ
1 จ. ตราด  45  11  34   
จ.จันทบุรี 6 -  
จ.ระยอง  40  25  15   
จ.ชลบุรี  63 63   
จ.ฉะเชิงเทรา   
จ.สมุทรปราการ   - -  
กทม   -  
จ.สมุทรสาคร  1 - หาดเลนมีทรัพยากร
จ.สมุทรสงคราม  2 หาดเลนมีทรัพยากร 
10  จ.เพชรบุรี  8 - 8  
11  จ.ประจวบคีรีขันธ์  40  37   
12  จ.ชุมพร  28 6 22  
13  จ.สุราษฎร์ธานี  54  50   
14  จ.นครศรีธรรมราช  34 - 34  
15  จ.พัทลุง  1 หาดทรายในทะเลสาบ
16  จ.สงขลา  16 - 16  
17  จ.ปัตตานี  16  16   
18  จ.นราธิวาส  6 - 6  
  ฝั่งอ่าวไทย 360 49  311  
19 จ.ระนอง 9  
 20 จ.พังงา  47 20 27   
21  จ.ภูเก็ต 25 5 20  
22  จ.กระบี่ 30 8 22   
23  จ.ตรัง 17 9 8  
24  จ.สตูล  33  31   
 ทะเลอันดามัน 161 78 83  
  รวม 521  127  394   

ข้อมูล update เมื่อ 20 ตุลาคม 2560