หาดในประเทศไทย

การจัดการชายหาด

มาตรการในการบริหารจัดการชายหาด มีดังนี้

1. ทำการศึกษาเพื่อกำหนดเขตการใช้พื้นที่บริเวณหาด ว่าพื้นที่ใดเป็นบริเวณพื้นที่สงวน อนุรักษ์ และบริการ

2. กรณีที่พบหาดทรายที่มีคุณค่าเชิงนิเวศวิทยาสูงมาก เช่น เป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล หรือสัตว์หายาก หรือเป็นแหล่งพักพิงของนกทะเล ต้องประกาศให้เป็นพื้นที่สงวน เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณหาดทราย

3. จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์หาดแต่ละแห่ง ภายใน 6 เดือน โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรีบดำเนินการตามแผนโดยเร่งด่วน

4. กำหนดกลยุทธ์และมาตรการในการจัดการพื้นที่บริเวณหาดให้ชัดเจน โดยพิจารณาจากศักยภาพ ความเสี่ยง และการใช้ประโยชน์บริเวณหาด

5. การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างใดๆ ในพื้นที่ที่ประกาศเป็นแหล่งอนุรักษ์ จะต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. ให้มีการศึกษาเพื่อกำหนดรูปแบบ ปริมาณ และลักษณะของกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในบริเวณชายหาด ด้วยการพิจารณาจากขีดความสามารถในการรองรับ โดยหน่วยงานที่มีความรู้ และประสบการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม

7. สิ่งก่อสร้างบริเวณชายหาดที่ผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ให้มีมาตรการในการรื้อถอน และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการให้ชัดเจน

8. กำหนดบทลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวข้างต้น