ขนาด
หาดในประเทศไทย
 • 9 สิงหาคม 2556
 • 1,226

การจัดการชายหาด

          มาตรการในการบริหารจัดการชายหาด มีดังนี้
          1. ทำการศึกษาเพื่อกำหนดเขตการใช้พื้นที่บริเวณหาด ว่าพื้นที่ใดเป็นบริเวณพื้นที่สงวน อนุรักษ์ และบริการ
          2. กรณีที่พบหาดทรายที่มีคุณค่าเชิงนิเวศวิทยาสูงมาก เช่น เป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล หรือสัตว์หายาก หรือเป็นแหล่งพักพิงของนกทะเล ต้องประกาศให้เป็นพื้นที่สงวน เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณหาดทราย
          3. จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์หาดแต่ละแห่ง ภายใน 6 เดือน โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรีบดำเนินการตามแผนโดยเร่งด่วน
          4. กำหนดกลยุทธ์และมาตรการในการจัดการพื้นที่บริเวณหาดให้ชัดเจน โดยพิจารณาจากศักยภาพ ความเสี่ยง และการใช้ประโยชน์บริเวณหาด
          5. การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างใดๆ ในพื้นที่ที่ประกาศเป็นแหล่งอนุรักษ์ จะต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          6. ให้มีการศึกษาเพื่อกำหนดรูปแบบ ปริมาณ และลักษณะของกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในบริเวณชายหาด ด้วยการพิจารณาจากขีดความสามารถในการรองรับ โดยหน่วยงานที่มีความรู้ และประสบการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม
          7. สิ่งก่อสร้างบริเวณชายหาดที่ผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ให้มีมาตรการในการรื้อถอน และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการให้ชัดเจน
          8. กำหนดบทลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวข้างต้น

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • งูทะเล
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์