ขนาด
เกาะในประเทศไทย
ข้อมูลเกาะรายจังหวัด

          น่านน้ำทะเลของประเทศไทย มีจำนวนเกาะทั้งสิ้น 936 เกาะ แพร่กระจายอยู่ใน 19 จังหวัด ในอ่าวไทยมีจำนวน 374 เกาะและฝั่งทะเลอันดามันมีจำนวน 562 เกาะ มีความยาวรอบเกาะรวมกันทั้งหมด 3,724.322 กิโลเมตร และพื้นที่ทั้งหมดรวมกันทั้งสิ้น 2,686.842 ตร.กม. จังหวัดที่มีจำนวนเกาะมากที่สุดคือ จังหวัดพังงา (155 เกาะ) รองลงมาจังหวัดกระบี่ (154 เกาะ) และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (108 เกาะ) เกาะที่มีขนาดพื้นที่เกินกว่า 100 ตร.กม. มีจำนวน 6 เกาะ เกาะที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดคือ เกาะภูเก็ต (514.675 ตร.กม.) รองลงมาตามลำดับเป็นเกาะสมุย (236.079 ตร.กม.) เกาะช้าง (212.404 ตร.กม.) เกาะตะรุเตา (150.84 ตร.กม.) เกาะพะงัน (122.017 ตร.กม.) และเกาะกูด (111.894 ตร.กม.)

          เกาะมากกว่าครึ่งหนึ่ง (491 เกาะ) อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล รองลงมาเป็นเกาะอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีบางส่วนอยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพเรือเพื่อกิจการด้านความมั่นคงของประเทศ เกาะเหล่านี้ถูกใช้ประโยชน์ในทางทหาร

ตารางจำนวนเกาะแยกรายจังหวัด

ด้าน/จังหวัด จำนวนอำเภอ จำนวนตำบล จำนวนเกาะ พื้นที่
(ตร. กม.)
ความยาวรอบเกาะ
(กม.)
1. ตราด 5 11 66 357.298 333.595
2. จันทบุรี 4 10 19 12.993 53.899
3. ระยอง 2 3 16 6.238 36.593
4. ชลบุรี 4 7 47 41.667 140.597
5. ฉะเชิงเทรา 1 1 1 0.204 1.967
6. ประจวบคีรีขันธ์ 6 8 23 3.232 31.851
7. ชุมพร 5 8 54 7.269 70.194
8. สุราษฎร์ธานี 7 17 108 419.285 371.944
9. นครศรีธรรมราช 3 3 9 1.168 10.428
10. พัทลุง 1 3 18 95.931 137.884
11. สงขลา 3 5 6 6.367 20.396
12. ปัตตานี 3 3 4 4.297 14.986
13. นราธิวาส 1 2 3 0.642 6.788
ฝั่งอ่าวไทย 45 81 374 956.591 1,231.12
1. ระนอง 3 10 56 94.271 242.073
2. พังงา 6 16 155 440.197 806.922
3. ภูเก็ต 3 17 37 546.585 328.693
4. กระบี่ 5 18 154 262.047 486.092
5. ตรัง 5 14 54 75.312 193.656
6. สตูล 3 10 106 311.839 435.763
ฝั่งทะเลอันดามัน 25 85 562 1,730.25 2,493.20
รวมเกาะทั้งประเทศไทย 70 166 936 2,686.843 3,724.321 

จำนวนเกาะแยกตามขนาดพื้นที่รายจังหวัด

จังหวัด จำนวนเกาะแยกตามขนาด (ตารางกิโลเมตร ) รวม
< 1 1-9.9 10-99.9 >100
อ่าวไทย
1. ตราด 57 6 1 2 66
2. จันทบุรี 16 3 - - 19
3. ระยอง 9 7 - - 16
4. ชลบุรี 40 6 1 - 47
5. ฉะเชิงเทรา 1 - - - 1
6. ประจวบคีรีขันธ์ 22 1 - - 23
7. ชุมพร 52 2 - - 54
8. สุราษฎร์ธานี 99 5 2 2 108
9. นครศรีธรรมราช 9 - - - 9
10. พัทลุง 13 3 2 - 18
11. สงขลา 5 1 - - 6
12. ปัตตานี 2 2 - - 4
13. นราธิวาส 3 - - - 3
รวมในอ่าวไทย 328 36 6 4 374
ทะเลอันดามัน
14. ระนอง 40 13 3 - 56
15. พังงา 122 26 7 - 155
16. ภูเก็ต 29 7 - 1 37
17. กระบี่ 135 13 6 - 154
18. ตรัง 43 9 2 - 54
19. สตูล 92 9 4 1 106
รวมทะเลอันดามัน 461 77 22 2 562
รวมทั้งหมด 789 113 28 6 936