ขนาด
เกาะในประเทศไทย
 • 9 กรกฎาคม 2556
 • 1,162

ฐานข้อมูลเกาะในประเทศไทย

          ข้อมูลเกาะในน่านน้ำทะเลไทย
          1. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) รายงานว่าเกาะในทะเลที่มีบันทึกไว้ในแผนที่เดินเรือของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ มีจำนวนกว่า 700 เกาะ

          2. ฐานข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่าชายฝั่งทะเลไทย มีจำนวนเกาะทั้งสิ้น 936 เกาะ โดยได้แบ่งเกาะเป็น 4 ขนาด ดังนี้
          (1) เกาะที่มีขนาดพื้นที่น้อยกว่า 1 ตารางกิโลเมตร (< 1 sq. km.)
          (2) เกาะที่มีขนาดระหว่าง 1-9.9 ตารางกิโลเมตร (> 1 sq. km.)
          (3) เกาะที่มีขนาดระหว่าง 10 – 99.9 ตารางกิโลเมตร (> 10 sq. km.)
          (4) เกาะที่มีขนาดตั้งแต่ 100 ตารางกิโลเมตรขึ้นไป (> 100 sq. km.)

          การกระจายตัว
          อยู่ทั้งในฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน ใน อ่าวไทย มีเกาะจำนวน 374 เกาะและฝั่ง ทะเลอันดามัน มีจำนวน 562 เกาะ มีความยาวรอบเกาะรวมกันทั้งหมด 3,724.32 กิโลเมตร และพื้นที่ทั้งหมดรวมกันทั้งสิ้น 2,686.84 ตร.กม.

          จังหวัดที่มีจำนวนเกาะมากที่สุด
          คือ จังหวัดพังงา (155 เกาะ) รองลงมาจังหวัดกระบี่ (154 เกาะ) และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (108 เกาะ) เกาะที่มีขนาดพื้นที่เกินกว่า 100 ตร.กม. มีจำนวน 6 เกาะ เกาะที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุด คือ เกาะ-ภูเก็ต (514.675 ตร.กม.) รองลงมาตามลำดับเป็นเกาะสมุย (236.07 ตร.กม.) เกาะช้าง (212.40 ตร.กม.) เกาะตะรุเตา (150.84 ตร.กม.) เกาะพะงัน (122.01 ตร.กม.) และเกาะกูด (111.89 ตร.กม.)

          เกาะมากกว่าครึ่งหนึ่ง (491 เกาะ) อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล รองลงมาเป็นเกาะอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีบางส่วนอยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพเรือเพื่อกิจการด้านความมั่นคงของประเทศ เกาะเหล่านี้ถูกใช้ประโยชน์ในทางทหาร เป็นที่พักและจอดเรือของกองทัพ เป็นที่ตั้งของประภาคารหรือสัญญาณไฟในการเดินเรือ รวมทั้งบางเกาะใช้เป็นสถานีตรวจวัดทางอุทกศาสตร์และเฝ้าระวังเตือนอุบัติภัยทางทะเล

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม