ขนาด
หญ้าทะเล
หญ้าทะเล สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล

- พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558

- พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490

- พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522

- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

- พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504

- พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.2535 (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง,2549)

แต่กฎหมายเหล่านี้มิได้เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเลโดยตรงเหมือนกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนหรือปะการัง มีเพียงแหล่งหญ้าทะเลในจังหวัดตรังที่มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองแหล่งหญ้าทะเลตามประกาศจังหวัดตรังเรื่องการกำหนดห้ามใช้เครื่องมือประมงบางชนิดทำการประมงในบริเวณแหล่งหญ้าทะเลภายในพื้นที่ที่กำหนดโดยกำหนดห้ามใช้เครื่องมือประมงประเภทต่างๆดังนี้

1.ห้ามอวนลากอวนรุนทุกประเภททุกขนาดซึ่งใช้ประกอบกับเรือยนต์ทำการประมง

2.ห้ามอวนทับตลิ่ง (อวนทับ) และอวนลอยปลาทรายซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องมือกระทุ้งน้ำทำการประมง

3.ห้ามอวนถ่างหรือจมกระเบนทำการประมงในพื้นที่กำหนด

4.ห้ามทำการประมงภายในระยะ 3,000เมตร นับจากขอบน้ำตามแนวฝั่งเกาะสุกรอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 11 เมษายน 2560