หญ้าทะเล
หญ้าทะเล สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

สถานภาพแหล่งหญ้าทะเลไทย

          จากข้อมูลการสำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลในประเทศไทยปี พ.ศ.2558 พบว่ามีเนื้อที่ของหญ้าทะเลประมาณ 159,829 ไร่ (255.7 ตารางกิโลเมตร) โดยทางฝั่งทะเลอันดามันมีเนื้อที่ 99,633ไร่ และฝั่งอ่าวไทยมีเนื้อที่ 60,196 ไร่ ซึ่งมากกว่าข้อมูลเดิมในปี 2555 ที่มีรายงานว่ามีเนื้อที่หญ้าทะเลประมาณ 118,665 ไร่ ทั้งนี้ เนื่องจากได้มีการสำรวจและศึกษาแหล่งหญ้าทะเลมากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย ประกอบกับแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมจากภาคท้องถิ่นในการติดตามสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลแหล่งใหม่นอกเหนือจากที่เคยสำรวจพบ เช่น ในบางส่วนของแหล่งหญ้าทะเลอ่าวคุระบุรี จังหวัดพังงา ซึ่งพบหญ้าเงาใส (Halophiladecipiens) ในบริเวณปากคลองและขึ้นปกคลุมได้ในแนวเขตน้ำตื้น สามารถเดินสำรวจได้ ทำให้ทราบว่าหญ้าเงาใสไม่เพียงแต่จะพบในเขตระดับน้ำลึกและคุณภาพน้ำดีเท่านั้น

          แหล่งหญ้าทะเลตามชายฝั่งทะเลในน่านน้ำไทยยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ถึงร้อยละ 80 สำหรับพื้นที่บางแห่งมีความเสื่อมโทรมอันเนื่องจากการพัฒนาชายฝั่งในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มีขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้แหล่งหญ้าทะเลที่อยู่ติดกับพื้นที่การก่อสร้างท่าเทียบเรือ สะพาน โรงแรมที่พักตามที่สูงชัน ระหว่างการก่อสร้างมีการเปิดหน้าดินในช่วงฤดูฝนก่อให้เกิดตะกอนชะล้างลงสู่ทะเลทับถมแหล่งหญ้าทะเลให้เสื่อมโทรมได้ รวมถึงผลกระทบจากการปล่อยน้ำเสียจากแหล่งชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว การทำประโยชน์โดยมีการติดตั้งเครื่องมือประมงขนาดใหญ่ในบริเวณแหล่งหญ้าทะเล เช่น โป๊ะ โพงพาง และเรืออวนรุนที่เข้ามาทำประมงในแหล่งหญ้าทะเล รวมถึงภัยธรรมชาติ เช่นพายุ คลื่นลม ซึ่งเกิดขึ้นตามฤดูกาล คลื่นยักษ์สึนามิที่พัดถล่มชายฝั่งทะเลอันดามันมีผลกระทบต่อแหล่งหญ้าทะเลหลายแห่ง

          สภาพโดยธรรมชาติของระบบนิเวศหญ้าทะเลในน่านน้ำไทยมีการเปลี่ยนแปลงของสถานภาพทั้งในเชิงชนิดพันธุ์และความหนาแน่นของหญ้าทะเลตามฤดูกาลด้วย โดยในแต่ละพื้นที่ของแหล่งหญ้าทะเลก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันแม้ว่าแหล่งหญ้าทะเลจะได้รับผลกระทบทั้งจากภัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นคลื่นลมมรสุมพายุหรือจากการคุกคามจากกิจกรรมชายฝั่งของมนุษย์ก็ตามแต่หญ้าทะเลก็สามารถฟื้นตัวได้ในที่สุดอันเนื่องมาจากโครงสร้างของต้นหญ้าในส่วนที่เรียกว่าเหง้าที่สามารถผสานกันเป็นผืนใหญ่ทำให้มีความแข็งแรงเป็นปึกแผ่นและสามารถทนทานต่อสภาพปัจจัยแวดล้อมต่างๆได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำมาสู่การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไปสถานภาพของแหล่งหญ้าทะเลสามารถสรุปได้ดังนี้

ตารางสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลชายฝั่งทะเลของน่านน้ำไทย

ตารางสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลชายฝั่งทะเลของน่านน้ำไทย ตารางสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลชายฝั่งทะเลของน่านน้ำไทย ตารางสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลชายฝั่งทะเลของน่านน้ำไทย ตารางสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลชายฝั่งทะเลของน่านน้ำไทย ตารางสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลชายฝั่งทะเลของน่านน้ำไทย

หมายเหตุ ระดับสถานภาพหญ้าทะเล

 

  • bullet 01 เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน    หมายถึง    ร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเล
  • bullet 01 เสื่อมโทรมตามธรรมชาติ       หมายถึง    ร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเล 25
  • bullet 01 สมบูรณ์ปานกลาง                 หมายถึง    ร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเล 26-50
  • bullet 01 สมบูรณ์ดี                             หมายถึง    ร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเล 51-75
  • bullet 01 สมบูรณ์ดีมาก                       หมายถึง    ร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเล >75   

 

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 11 เมษายน 2560