ขนาด
หญ้าทะเล
ความหลากหลายทางชีวภาพ

แหล่งหญ้าทะเลในน่านน้ำไทย

ส่วนใหญ่ยังมีความอุดมสมบูรณ์มากมีความสำคัญในด้านเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเลี้ยงตัวอ่อนและแหล่งหากินของสัตว์ทะเลนานาชนิดโดยเฉพาะปลาทะเลกุ้งทะเลและปูม้าโดยในแหล่งหญ้าทะเลมีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สาหร่าย และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอื่นๆ ซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญต่อห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ไม่เพียงเฉพาะกลุ่มสัตว์น้ำขนาดเล็กที่กล่าวถึงแต่ยังมีสัตว์ขนาดใหญ่เช่นเต่าทะเลและพะยูนอีกด้วย

สัตว์หน้าดินและสัตว์ที่ฝังตัวอยู่ในพื้นดินบริเวณแหล่งหญ้าทะเลในน่านน้ำไทย

พบมากกว่า95ชนิดสัตว์ทะเลส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มไส้เดือนทะเลกลุ่มหอยทะเลได้แก่หอยชักตีน (Strombuscanarium) หอยคราง (Scapharcainaeguivalvis) กลุ่มกุ้งและกั้งทะเลได้แก่กุ้งกุลาลาย (Peneaussemisulcatus) และกุ้งตะกาดขาว (Metapeneausmoyebi) กั้งทะเล (Orlosquillanepa) กลุ่มปูทะเลได้แก่ปูม้า (Portunuspelagicus) และปูดาว (PortunusSanguinolentus) ปูทะเล (Scyllaserrata) กลุ่มฟองน้ำทะเลกลุ่มดอกไม้ทะเลกลุ่มแมงกะพรุนทะเลเป็นต้นนอกจากนี้ยังพบปลิงทะเล (Holothuriascabra) ดาวทะเลและสัตว์อื่นๆซึ่งสัตว์เหล่านี้ มีทั้งกลุ่มที่ตลอดช่วงชีวิตอาศัยอยู่บริเวณแหล่งหญ้าทะเล และสัตว์ทะเลบางชนิดเข้ามาอาศัยในแหล่งหญ้าทะเลในช่วงหนึ่งของชีวิตเช่นช่วงเป็นวัยอ่อนหรือวัยก่อนเจริญพันธุ์

ปลาในแหล่งหญ้าทะเล

บริเวณฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยซึ่งพอจะสรุปได้ว่าพบปลาอย่างน้อย 67 ชนิด (Satapoomin and Poovachiranon, 1997) กลุ่มปลาที่พบมากที่สุดในแหล่งหญ้าทะเลได้แก่ครอบครัวปลาหมูสี (Lethrinidea) ครอบครัวปลาข้างตะเภา (Theraponidae) ครอบครัวปลากระพงข้างไฝ (Lutjanidae) แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มปลาเศรษฐกิจที่พบอย่างน้อยมี 7 ชนิดได้แก่ปลากะรังดอกแดง (Epinepheluscoioides) ปลาเห็ดโคน (Sillagomaculata) ปลาหมูสี (Lethriuslentjan) ปลาสีเสียด (Scromberoideslysan) ปลากระบอกหัวกลม (Valamugilcunnesius) ปลากระบอกหางฟ้า (Valamugibuchanani) ปลากระบอกดำ (Lizasubviridis) และปลาไส้ตัน (Stolephorusspp.) นอกจากนี้ ยังพบความสัมพันธ์ที่เชื่อมต่อกันระหว่างปลาในแหล่งหญ้าทะเลป่าชายเลนและแนวปะการังโดยพบว่าปลาหลายชนิดเป็นปลาที่อยู่ในแนวปะการังแต่มาอาศัยเลี้ยงตัวในแหล่งหญ้าทะเลและปลาหลายชนิดพบมีการเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างป่าชายเลนบริเวณใกล้เคียง

สัตว์ชนิดต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในแหล่งหญ้าทะเล

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2562