ขนาด
หญ้าทะเล
 • 18 กรกฎาคม 2556
 • 937
หญ้าทะเล สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม

"สิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ" แหล่งหญ้าทะเลเป็นมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของหญ้าทะเลและความสมดุลในระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเลโดยปกติแล้วปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของหญ้าทะเลมีดังนี้

1.อนุภาคดินตะกอน เป็นตัวกำหนดชนิดอัตราการเจริญเติบโตและการอยู่รอดของหญ้าทะเลซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละชนิดพบตั้งแต่ทรายหยาบทรายปนซากปะการังทรายปนโคลนไปจนถึงโคลนละเอียด

2.ความเค็มของน้ำทะเลหญ้าทะเล แต่ละชนิดมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงระดับความเค็มของน้ำทะเลต่างกันชนิดที่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีสามารถเจริญได้ในบริเวณที่มักมีระดับความเค็มเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นบริเวณน้ำกร่อยปากแม่น้ำส่วนหญ้าทะเลชนิดที่ไม่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงมักเจริญในบริเวณที่มีระดับความเค็มคงที่

3.ความลึกของน้ำทะเล มีความสัมพันธ์กับความทนทานต่อการผึ่งแห้งเนื่องจากหญ้าทะเลที่เจริญในบริเวณน้ำตื้นมักมีความทนทานต่อการผึ่งแห้งในขณะที่น้ำลงมากๆชนิดที่ทนทานได้ดีสามารถเจริญได้ดีส่วนชนิดที่ทนทานได้ไม่ดีนักมักเจริญในบริเวณน้ำลึกอย่างไรก็ตามหญ้าทะเลจำเป็นต้องใช้แสงในกระบวนการสร้างอาหารดังนั้นหญ้าทะเลมักเจริญเติบโตในระดับที่ระดับความลึกที่มีความเข้มแสงเพียงพอเพื่อการเจริญเติบโต

4.ความขุ่นของน้ำทะเล บริเวณที่มีการหมุนวนของน้ำบริเวณที่มีตะกอนดิน เช่น บริเวณปากแม่น้ำ ป่าชายเลน หรือบริเวณที่มีกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การทำเหมืองแร่ในทะเล เกิดการแขวนลอยของตะกอนหรืออนุภาคของสารในมวลน้ำโดยความขุ่นส่งผลต่อคุณภาพของแสงที่ส่องผ่านผิวน้ำลงไปยังหญ้าทะเลกล่าวคือถ้าน้ำมีความขุ่นมากคุณภาพแสงจะลดลงส่งผลกระทบต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของหญ้าทะเลด้วย

5.ความรุนแรงของคลื่นลม แม้ว่าระบบรากของหญ้าทะเลสามารถชอนไชและยึดพื้นได้ดีแต่หากกระแสความแรงของคลื่นมีมากเกินไปจะกระทบต่อการเจริญเติบโตของหญ้าทะเลทำให้ต้นหญ้าทะเลหลุดออกจากพื้นดินดังนั้นจึงพบหญ้าทะเลในบริเวณที่มีคลื่นลมไม่รุนแรงมากนัก

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560
องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • พะยูน
  พะยูน
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล