หญ้าทะเล

ข้อมูลทั่วไป

ระบบนิเวศหญ้าทะเล

ระบบนิเวศหญ้าทะเลประกอบด้วยกลุ่มของพืชดอกที่ปรับตัวเติบโตอยู่ได้ในทะเลและสามารถเจริญได้ดีในบริเวณน้ำตื้นที่มีแสงแดดส่องถึงโครงสร้างของใบที่ซับซ้อนมีความสำคัญในด้านเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งอนุบาลตัวอ่อนสัตว์น้ำตลอดจนเป็นแหล่งหากินของสัตว์ทะเลนานาชนิดรวมถึงสัตว์น้ำเศรษฐกิจอันได้แก่ปลากุ้งปูหอยหลายชนิดและยังมีส่วนช่วยในการกรองและปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยหญ้าทะเลมีระบบรากที่คอยยึดจับเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นสามารถพบสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์อย่างเช่นเต่าทะเลบางชนิดและพะยูนได้ในพื้นที่หญ้าทะเลบางแห่งโดยสัตว์ทะเลทั้งสองชนิดนี้จะกินหญ้าทะเลเป็นอาหารโดยตรง

ในขณะเดียวกันเนื่องจากชุมชนส่วนใหญ่มักตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลแหล่งหญ้าทะเลจึงเป็นระบบนิเวศแรกๆที่รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆบนแผ่นดินทั้งที่เกิดตามธรรมชาติและจากมนุษย์เช่นการพัฒนาด้านเกษตรกรรมต่างๆทั้งเพาะปลูกและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอาทิกุ้งทะเลล้วนมีผลกระทบต่อพื้นที่หญ้าทะเลทั้งสิ้น

ระบบนิเวศหญ้าทะเล

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 17 กันยายน 2562