หญ้าทะเล

การแพร่กระจาย

"แหล่งหญ้าทะเล" ในประเทศไทยสามารถพบได้ในหลายพื้นที่ เช่น แหล่งน้ำกร่อย หรือปากแม่น้ำที่ติดป่าชายเลน ชายฝั่งน้ำตื้นที่มีพื้นทรายหรือทรายปนโคลน และที่ลึกติดกับแนวปะการัง (Chansang and Poovichiranon, 1994) โดยพบแพร่กระจายพันธุ์อย่างกว้างขวางในเขตน้ำตื้นชายฝั่งทะเลรวมถึงเกาะแก่งต่างๆ ทั้งในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ครอบคลุมพื้นที่ 19 จังหวัดชายฝั่ง ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

ประเทศไทย มีแหล่งหญ้าทะเลที่สำคัญทางฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันหลายพื้นที่ อาทิ อ่าวทุ่งคา-สวี จังหวัดชุมพร อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี เกาะตะลิบง จังหวัดตรัง เกาะศรีบอยา-เกาะปู จังหวัดกระบี่ เกาะพระทองและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดพังงา และบ้านป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต (ชัยมงคลและสาธิกา, 2550) เป็นต้น

ตาราง ชนิดหญ้าทะเลที่พบรายจังหวัดฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

ชื่อชนิด ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ประจวบฯ เพชรบุรี สุราษฎร์ฯ ชุมพร นครศรีฯ สงขลา ปัตตานี ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล ปัตตานี
หญ้าคาทะเล   / /** / - - / - / - - / / / / / / -
หญ้าต้นหอมทะเล - - - - - - / - - - - - / /* / / / -
หญ้ากุยช่ายทะเล / / / / - - / - / / / / / / / / / -
หญ้ากุยช่ายเข็ม / / / / / - / / / / / / / / / / / /
หญ้าตะกานน้ำเค็ม - - - - - / - - - - / - - - - - - -
หญ้าชะเงาใบมน - - - - - - /* - / - - - / / / / / -
หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย / - - / - - - - - - - / / / / / / -
หญ้าชะเงาเต่า / - - - - - / - / - - - / / / / / -
หญ้าใบมะกรูด / - / / /* - / / / - / / / / / / / -
หญ้าเงาใบเล็ก / - / / - - / - - - - - / / / / - -
หญ้าเงาใบใหญ่ - - - - - -   - - - - - / - / / - -
หญ้าเงาใส / / / / - - / / - - - / / / / / / -
หญ้าเงาแคระ / - / / - - / / - / / / / / / / / /
รวมจำนวนชนิด 9 4 7 8 2 1 10 4 6 3 5 7 12 11 12 12 10 2

เคยมีรายงานการพบ ปัจจุบันพบน้อยมาก เป็นหญ้าทะเลจากการฟื้นฟูโดยการปลูก

ตัวอย่างหญ้าทะเลชนิดต่างๆ ที่พบในประเทศไทย

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 11 เมษายน 2560