ปะการัง
ปะการัง สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

การแพร่กระจายของปะการังรายชนิด

การแพร่กระจายของปะการังในประเทศไทย พบได้ทั้ง 2 ฝั่งทะเล สามารถแบ่งได้ดังนี้

cral table01 cral table02cral table03cral table04 cral table05 cral table06 cral table07 cral table08 cral table09 cral table10 cral table11 cral table12 cral table13 cral table14 cral table15 cral table16 cral table17 cral table18 cral table19 cral table20 cral table21