ขนาด
ปะการัง
การแพร่กระจายของปะการังรายชนิด

การแพร่กระจายของปะการังในประเทศไทย พบได้ทั้ง 2 ฝั่งทะเล สามารถแบ่งได้ดังนี้

cral table01
cral table02
cral table03
cral table04
cral table05
cral table06
cral table07
cral table08
cral table09
cral table10
cral table11
cral table12
cral table13
cral table14
cral table15
cral table16
cral table17
cral table18
cral table19
cral table20

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2565