ขนาด
ปะการัง
 • 7 พฤศจิกายน 2556
 • 486
ปะการัง สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

การแพร่กระจายของปะการังรายชนิด

การแพร่กระจายของปะการังในประเทศไทย พบได้ทั้ง 2 ฝั่งทะเล สามารถแบ่งได้ดังนี้

cral table01
cral table02
cral table03
cral table04
cral table05
cral table06
cral table07
cral table08
cral table09
cral table10
cral table11
cral table12
cral table13
cral table14
cral table15
cral table16
cral table17
cral table18
cral table19
cral table20

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2565
องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปฏิทินทะเล
  ปฏิทินทะเล
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก