ขนาด
ปะการัง
 • 3 กรกฎาคม 2556
 • 3,493
ปะการัง สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

ชนิดปะการังในประเทศไทย

          รายชื่อชนิดปะการังในประเทศไทย และเอกสารแสดงชนิดปะการังที่พบในประเทศไทย พบรวม 18 วงศ์ 71 สกุล 389 ชนิด ทั้งนี้จำนวน273 ชนิด เป็นพวกที่มีตัวอย่างรวบรวมไว้ตามพิพิธภัณฑ์ที่สถาบันต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ส่วนอีก 116 ชนิด เป็นพวกที่คาดว่าน่าจะมีโอกาสพบในน่านน้ำไทย ซึ่งจำนวนชนิดปะการังที่พบทั้งทางฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย โดยมีตัวเลขแสดงจำนวนชนิดที่มีรายงานการพบ และจำนวนชนิดที่ยังไม่มีรายงานการพบแต่คาดว่ามีในพื้นที่ โดยการคาดการณ์นี้ ยึดจากแผนที่การแพร่กระจายของชนิดปะการังจากหนังสือ Coral of the World (Veron, 2000)

ตารางสรุปจำนวนชนิดปะการังแข็งที่พบในประเทศไทย

ฝั่งทะเล จำนวนชนิดที่มีรายงานการค้นพบ จำนวนชนิดที่ยังไม่มีรายงานการค้นพบแต่คาดว่ามีในพื้นที่
อ่าวไทย 240 102
อันดามัน 269 26
รวมทั้งหมด 273 116

รายละเอียดของชนิดปะการังในประเทศไทย มีดังนี้

          ปะการังแข็งที่เป็นปะการังแท้ (true coral) จัดอยู่ใน Phylum Coelenterata, Class Anthozoa, Subclass Zoantharia, Order Scleractinia สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รวบรวมตัวอย่างหินปะการังที่เก็บจากฝั่งทะเลอันดามันไว้ประมาณ 280 ชนิด มีปะการังชนิดที่พบเป็นครั้งแรกของโลกคือ Acropora kosurini Wallace, 1994 ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับปะการังเขากวางที่ถูกค้นพบที่หมู่เกาะสุรินทร์ ตัวอย่างปะการังทุกชนิดได้ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี มีการลงทะเบียนอย่างเป็นระบบ ใช้เป็นตัวอย่างสำหรับเทียบเคียงในการศึกษาทางด้านอนุกรมวิธาน สำหรับทางฝั่งอ่าวไทย ตัวอย่างหินปะการังได้ถูกรวบรวมเก็บรักษาไว้ตามพิพิธภัณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (จังหวัดชุมพร) ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (จังหวัดระยอง) และมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างไรก็ตาม การรวบรวมตัวอย่างในบริเวณฝั่งอ่าวไทยยังไม่สมบูรณ์มากนักปัจจุบันนักวิชาการได้พยายามศึกษาชนิดปะการังและรวบรวมตัวอย่างให้สมบูรณ์มากขึ้น คาดว่าจำนวนชนิดปะการังทางฝั่งอ่าวไทยน่าจะมีความหลากหลายมากกว่าทางฝั่งอันดามัน เนื่องจากฝั่งอ่าวไทยเป็นทะเลที่ติดต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิค ซึ่งมีแหล่งปะการังที่มีความหลากหลายและสมบูรณ์มากที่สุดของโลก

7-10-2556 12-11-07

ปะการังสกุลAcropora kosurini เป็นปะการังชนิดที่พบเป็นครั้งแรกของโลก

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2565
องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.