ขนาด
ปะการัง
ชนิดปะการังในประเทศไทย

          รายชื่อชนิดปะการังในประเทศไทย และเอกสารแสดงชนิดปะการังที่พบในประเทศไทย พบรวม 18 วงศ์ 71 สกุล 389 ชนิด ทั้งนี้จำนวน273 ชนิด เป็นพวกที่มีตัวอย่างรวบรวมไว้ตามพิพิธภัณฑ์ที่สถาบันต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ส่วนอีก 116 ชนิด เป็นพวกที่คาดว่าน่าจะมีโอกาสพบในน่านน้ำไทย ซึ่งจำนวนชนิดปะการังที่พบทั้งทางฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย โดยมีตัวเลขแสดงจำนวนชนิดที่มีรายงานการพบ และจำนวนชนิดที่ยังไม่มีรายงานการพบแต่คาดว่ามีในพื้นที่ โดยการคาดการณ์นี้ ยึดจากแผนที่การแพร่กระจายของชนิดปะการังจากหนังสือ Coral of the World (Veron, 2000)

ตารางสรุปจำนวนชนิดปะการังแข็งที่พบในประเทศไทย

ฝั่งทะเล จำนวนชนิดที่มีรายงานการค้นพบ จำนวนชนิดที่ยังไม่มีรายงานการค้นพบแต่คาดว่ามีในพื้นที่
อ่าวไทย 240 102
อันดามัน 269 26
รวมทั้งหมด 273 116

รายละเอียดของชนิดปะการังในประเทศไทย มีดังนี้

          ปะการังแข็งที่เป็นปะการังแท้ (true coral) จัดอยู่ใน Phylum Coelenterata, Class Anthozoa, Subclass Zoantharia, Order Scleractinia สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รวบรวมตัวอย่างหินปะการังที่เก็บจากฝั่งทะเลอันดามันไว้ประมาณ 280 ชนิด มีปะการังชนิดที่พบเป็นครั้งแรกของโลกคือ Acropora kosurini Wallace, 1994 ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับปะการังเขากวางที่ถูกค้นพบที่หมู่เกาะสุรินทร์ ตัวอย่างปะการังทุกชนิดได้ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี มีการลงทะเบียนอย่างเป็นระบบ ใช้เป็นตัวอย่างสำหรับเทียบเคียงในการศึกษาทางด้านอนุกรมวิธาน สำหรับทางฝั่งอ่าวไทย ตัวอย่างหินปะการังได้ถูกรวบรวมเก็บรักษาไว้ตามพิพิธภัณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (จังหวัดชุมพร) ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (จังหวัดระยอง) และมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างไรก็ตาม การรวบรวมตัวอย่างในบริเวณฝั่งอ่าวไทยยังไม่สมบูรณ์มากนักปัจจุบันนักวิชาการได้พยายามศึกษาชนิดปะการังและรวบรวมตัวอย่างให้สมบูรณ์มากขึ้น คาดว่าจำนวนชนิดปะการังทางฝั่งอ่าวไทยน่าจะมีความหลากหลายมากกว่าทางฝั่งอันดามัน เนื่องจากฝั่งอ่าวไทยเป็นทะเลที่ติดต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิค ซึ่งมีแหล่งปะการังที่มีความหลากหลายและสมบูรณ์มากที่สุดของโลก

7-10-2556 12-11-07

ปะการังสกุลAcropora kosurini เป็นปะการังชนิดที่พบเป็นครั้งแรกของโลก

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2565