ปะการัง

แผนที่สถานภาพแนวปะการัง

แผนที่สถานภาพแนวปะการังในน่านน้ำไทย
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน ภายใต้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดำเนินการสำรวจสถานภาพแนวปะการังทั่วประเทศ ซึ่งในอดีต ในปี พ.ศ. 2542 ได้จัดพิมพ์เป็นหนังสือแผนที่แนวปะการังในน่านไทย 2 ฉบับ คือ ฝั่งอ่าวไทย และฝั่งทะเลอันดามัน (โดยขณะนั้นหน่วยงานอยู่ในสังกัดของกรมประมง) การสำรวจครั้งนั้นได้ใช้วิธีสำรวจแบบ Manta-tow technique ซึ่งเรือลากนักดำน้ำไปบนผิวน้ำเพื่อประเมินสถานภาพแนวปะการังด้วยสายตา เป็นการสำรวจอย่างหยาบ ได้ข้อมูลรวดเร็วและครอบคลุมเป็นพื้นที่กว้าง ทำให้เห็นสถานภาพของแนวปะการังเกือบทั่วประเทศ มีแหล่งตกสำรวจอยู่บ้างเล็กน้อย

เป็นความจริงที่ว่า แนวปะการังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นผลจากผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และภัยทางธรรมชาติ การติดตามสำรวจสถานภาพแนวปะการังจำเป็นต้องดำเนินการทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันให้ได้มากที่สุด ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งที่อยู่ทางฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย (ภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน ) จึงได้สำรวจสถานภาพแนวปะการังโดยวิธี Manta-tow technique ขึ้นอีกครั้งหลังจากแนวปะการังของประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปในทางลบครั้งใหญ่เนื่องจากผลกระทบจากการเกิดปะการังฟอกขาวในปี พ.ศ. 2553 โดยเสนอเป็นแผนที่แสดงสถานภาพแนวปะการังตามชายฝั่งและเกาะต่างๆ ทั่วประเทศ ซี่งเป็นผลจากการสำรวจในช่วงปี พ.ศ. 2554 ถึง 2558

สถานภาพแนวปะการังในน่านน้ำไทยรายจังหวัด

ทะเลอันดามัน  อ่าวไทย
ระนอง ตราด
พังงา จันทบุรี
ภูเก็ต ระยอง
กระบี่ ชลบุรี
ตรัง ฉะเชิงเทรา
สตูล สมุทรปราการ
  สมุทรสาคร
  สมุทรสงคราม
  เพชรบุรี
  ประจวบคีรีขันธ์
  ชุมพร
  สุราษฎร์ธานี
  นครศรีธรรมราช
  สงขลา
  ปัตตานี
  นราธิวาส