ขนาด
ปะการัง
 • 13 มกราคม 2560
 • 387
ปะการัง สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

แผนที่สถานภาพแนวปะการัง

แผนที่สถานภาพแนวปะการังในน่านน้ำไทย
          สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน ภายใต้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดำเนินการสำรวจสถานภาพแนวปะการังทั่วประเทศ ซึ่งในอดีต ในปี พ.ศ. 2542 ได้จัดพิมพ์เป็นหนังสือแผนที่แนวปะการังในน่านไทย 2 ฉบับ คือ ฝั่งอ่าวไทย และฝั่งทะเลอันดามัน (โดยขณะนั้นหน่วยงานอยู่ในสังกัดของกรมประมง) การสำรวจครั้งนั้นได้ใช้วิธีสำรวจแบบ Manta-tow technique ซึ่งเรือลากนักดำน้ำไปบนผิวน้ำเพื่อประเมินสถานภาพแนวปะการังด้วยสายตา เป็นการสำรวจอย่างหยาบ ได้ข้อมูลรวดเร็วและครอบคลุมเป็นพื้นที่กว้าง ทำให้เห็นสถานภาพของแนวปะการังเกือบทั่วประเทศ มีแหล่งตกสำรวจอยู่บ้างเล็กน้อย

          เป็นความจริงที่ว่า แนวปะการังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นผลจากผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และภัยทางธรรมชาติ การติดตามสำรวจสถานภาพแนวปะการังจำเป็นต้องดำเนินการทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันให้ได้มากที่สุด ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งที่อยู่ทางฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย (ภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน ) จึงได้สำรวจสถานภาพแนวปะการังโดยวิธี Manta-tow technique ขึ้นอีกครั้งหลังจากแนวปะการังของประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปในทางลบครั้งใหญ่เนื่องจากผลกระทบจากการเกิดปะการังฟอกขาวในปี พ.ศ. 2553 โดยเสนอเป็นแผนที่แสดงสถานภาพแนวปะการังตามชายฝั่งและเกาะต่างๆ ทั่วประเทศ ซี่งเป็นผลจากการสำรวจในช่วงปี พ.ศ. 2554 ถึง 2558

สถานภาพแนวปะการังในน่านน้ำไทยรายจังหวัด

ทะเลอันดามัน  อ่าวไทย
ระนอง ตราด
พังงา จันทบุรี
ภูเก็ต ระยอง
กระบี่ ชลบุรี
ตรัง ฉะเชิงเทรา
สตูล สมุทรปราการ
  สมุทรสาคร
  สมุทรสงคราม
  เพชรบุรี
  ประจวบคีรีขันธ์
  ชุมพร
  สุราษฎร์ธานี
  นครศรีธรรมราช
  สงขลา
  ปัตตานี
  นราธิวาส

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
วันที่ : 4 กรกฎาคม 2560

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • งูทะเล
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง