ขนาด
งูทะเล
ชนิดของงูทะเลในน่านน้ำไทย

          งูทะเลมีหลากหลายชนิด การเข้าใจและพิสูจน์ทราบชนิดค่อนข้างลำบาก ในประเทศไทยมีการเผยแพร่เกี่ยวกับรายงานการศึกษางูทะเลครั้งแรก ในปี พ.ศ.2457 ซึ่งในการศึกษาทางด้านอนุกรมวิธานนั้น ยังต้องมีการทบทวน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของงูทะเลอย่างต่อเนื่อง (Bussarawit et al. 1989) งูทะเลที่พบในประเทศไทยมีประมาณ 33 ชนิด (มนตรี สุมณฑา, 2566. ไม่ได้ตีพิมพ์) งูทะเลในไทยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

1. กลุ่มงูทะเลแท้ (True Sea Snakes)
          จัดอยู่ใน Family Elapidae มี 24 ชนิด มีพิษต่อระบบประสาท มีการปรับตัวเพื่อการดำรงชีวิตในทะเลอย่างสมบูรณ์ คือ เกล็ดท้องลดรูปลงไปมากหรือหายไป ทำให้ไม่สามารถเลื้อยขึ้นบกได้จึงไม่มีการวางไข่บนบก ดังนั้นงูทะเลในกลุ่มนี้จึงออกลูกเป็นตัว (สุนุชชา และคณะ, 2558)

2. กลุ่มงูสมิงทะเล (SeaKraits)
          เป็นงูกลุ่มน้อยของงูทะเลในไทย งูทะเลสายพันธุ์นี้มีการปรับตัวเพื่อการดำรงชีวิตในทะเลไม่สมบูรณ์เท่ากับกลุ่มแรก เกล็ดท้องยังมีอยู่และค่อนข้างกว้าง อย่างน้อยประมาณครึ่งหนึ่งของลำตัว ทำให้สามารถเลื้อยขึ้นบนหาดทรายได้บ้าง นอกจากนี้ยังมีการสืบพันธุ์ด้วยการวางไข่ โดยขึ้นมาวางไข่บนบกครั้งละ 4–20 ฟอง ตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้เมื่อโตเต็มที่ มีเพียงสกุลเดียว คือ Laticauda ซึ่งมีอยู่เพียง 2 ชนิด คือ งูสมิงทะเลปากเหลือง (Laticauda colubrina) และงูสมิงทะเลปากดำ (Laticauda laticaudata)

งูทะเลที่พบในประเทศไทย

ที่

ชื่อไทย

ชื่ออังกฤษ

ชื่อวิทยาศาสตร์

1

งูทะเลจุดขาว

White spotted sea snake

Aipysurus eydouxii

2

งูชายธงหัวโต , งูกะรังหัวโต

Big headed sea snake

Hydrophis annandalei

3

งูเสมียนรังหัวสั้น

Anomalous sea snake

Hydrophis anomalus

4

งูแสมรังปล้องลายแถบ

Banded small headed sea snake

Hydrophis atriceps

5

งูแสมรังเกล็ดเบลเชอร์

Belcher's sea snake

Hydrophis belcheri

6

งูแสมรังเกล็ดสองตุ่ม

Bitubercled sea snake

Hydrophis bituberculatus

7

งูแสมรังท้องเหลือง

Brooke’s sea snake

Hydrophis brookii

8

งูแสมรังลายเยื้อง , งูแสมรังเกล็ดหยาบ

Dark blue banded sea snake

Hydrophis caerulescens

9

งูแสมรังกุนเธอร์

Gunther’s sea snake

Hydrophis cantoris

10

งูไอ้งั่ว

Hardwick’s sea snake

Hydrophis curtus

11

งูแสมรังเหลืองลายคราม , งูแสมรังลายฟ้า

Blue banded sea snake

Hydrophis cyanocinctus

12

งูแสมรังหัวดำ

Striped sea snake

Hydrophis fasciatus

13

งูคออ่อนหัวเข็ม

Needle headed sea snake

Hydrophis gracilis

14

งูแสมรัง , งูชายธงข้าวหลามตัด

Jerdon’s sea snake

Hydrophis jerdonii

15

งูฝักมะรุม

Kloss’s sea snake

Hydrophis klossi

16

งูแสมรังสมิธ

Lambert's sea snake

Hydrophis lamberti

17

งูทะเลอ่าวเปอร์เซีย

Persian gulf sea snake

Hydrophis lapemoides

18

งูแสมรังดำ

Black sea snake

Hydrophis melanosoma

19

งูแสมรังขวั้นดำ

Back-banded sea snake

Hydrophis nigrocinctus

20

งูแสมรังแถบสีจาง

Inornate sea snake

Hydrophis inornatus

21

งูแสมรังโดว์แดงส์

Russel’s sea snake, Estuarine sea snake

Hydrophis obscurus

22

งูแสมรังหางขาว

Reef sea snake

Hydrophis ornatus

23

งูชายธงหลังดำ

Yellow bellied sea snake

Hydrophis platura

24

งูทากลายท้องขาว

Peron’sea snake

Hydrophis peronii

25

งูคออ่อนปากจะงอย , งูคออ่อนหัวโต

Beaked sea snake

Hydrophis schistosus

26

งูแสมรังเหลือง

Yellow sea snake

Hydrophis spiralis

27

งูทากลาย

Stokes’s sea snake

Hydrophis stokesii

28

งูแสมรังเทา

Black-headed sea snake

Hydrophis torquatus

29

งูแสมรังอ่าวไทยตอนล่าง

Lower gulf black headed sea snake

Hydrophis torquatus aagaardi

30

งูแสมรังอ่าวไทยตอนบน

Upper gulf black headed sea snake

Hydrophis torquatus diadema

31

งูชายธงท้องขาว

Viperine sea snake

Hydrophis viperina

32

งูสมิงทะเลปากเหลือง

Yellow lipped sea snake

Laticauda colubrina

33

งูสมิงทะเล

Black banded sea snake

Laticauda laticaudata

 
 
 
 
 
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566