ปูเสฉวนบก

สถานภาพการอนุรักษ์

- ยังไม่อยู่ในรายชื่อพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
- ไม่อยู่ในบัญชี IUCN Red List
- ไม่มีข้อมูลแนวโน้มประชากร