ขนาด
พะยูน : มาเรียม
พะยูน : มาเรียม สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.