ขนาด
พะยูน : มาเรียม
พะยูน : มาเรียม สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

คำขอบคุณ

- ขอบคุณผู้พบมาเรียมเป็นคนแรก นางสาวฐาปนี คูณอุดม
- ขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มและความสุข
- ขอบคุณ ที่ทำให้เห็นว่าน้องเป็นที่รักและขวัญใจของคนในชุมชนเกาะลิบง และคนไทยทั้งประเทศ
- ขอบคุณที่น้องทำให้งานอนุรักษ์ทะเลไทย และพะยูน รวมถึงงานด้านต่างๆ เช่น ขยะทะเล หญ้าทะเลมีการให้ความสนใจมากขึ้น
- ขอบคุณทีม Thai Whale ที่ช่วยสนับสนุนและหาอาสาสมัครมาช่วยน้องมาเรียม
- ขอบคุณพลังชุมชน นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและพี่ๆ พ่อแม่ที่เกาะลิบงที่ให้ความช่วยเหลือน้อง และพี่เลี้ยงน้องตลอด 111 วันที่ผ่านมา
- ขอบคุณพี่ๆเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง
- ขอบคุณเจ้าหน้าที่สทช. เจ้าหน้าที่จากทีม ทช. ทุกๆศูนย์ น้องหมอจากศูนย์ต่างๆน้องหมออุทยาน พี่หมอเยาว์ น้องหมอปราง พี่ๆน้องหมอจากจุฬา และจาก ม.ราชมงคลศรีวิชัยที่มาช่วยที่มาช่วย
- ขอบคุณอาจารย์นันทริกา ชันซื่อ และทีมสัตวแพทย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ขอบคุณน้องหมอมิคและทีมเจ้าหน้าที่จากทหารเรือจากศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ
- ขอบคุณเหล่าพี่ๆน้องๆอาสาสมัคร และผู้บริจาคทุกท่านที่ทุ่มเท รัก และเป็นห่วงน้อง
- ขอบคุณ ผอ.โรงพยาบาลตรัง พี่หมอหลิง พี่ๆที่ช่วยกันหายาและของมาช่วยน้อง
- ขอบคุณพี่หมอเยาว์จากศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า ม.เชียงใหม่ที่เข้ามาช่วยเหลือสอนน้องๆเกี่ยวกับการดูแลน้องมาเรียม
- ขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้กำลังใจ และบริจาคสิ่งของเครื่องใช่ให้มาเรียม

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
​วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563