ขนาด
สมุทรศาสตร์
 • 25 สิงหาคม 2556
 • 420
สมุทรศาสตร์ สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลไทย

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบสถานภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ในระหว่างปี พ.ศ.2550-2554 เพื่อเป็นการติดตามสถานภาพและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศต่างๆ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล ประกอบด้วย คุณภาพน้ำทะเลทั่วไป ได้แก่ ความเค็ม อุณหภูมิ ความเป็นกรดด่าง ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ ตะกอนแขวนลอย และปริมาณสารอาหาร เป็นต้น และคุณภาพสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น ปริมาณแพลงก์ตอนพืช ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม และสารปนเปื้อนประเภทน้ำมัน (สารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน)

          ข้อมูลสถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลในพื้นที่ชายฝั่งทะเลในรอบ 5 ปี ดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสรุปแยกตามพื้นที่ได้ ดังนี้ 

          1. คุณภาพน้ำทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

          2. คุณภาพน้ำทะเลอ่าวไทยตอนบน

          3. คุณภาพน้ำทะเลอ่าวไทยตอนกลาง

          4. คุณภาพน้ำทะเลอ่าวไทยตอนล่าง

          5. คุณภาพน้ำทะเลทะเลอันดามัน

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • ปฏิทินทะเล
  ปฏิทินทะเล
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • พะยูน
  พะยูน
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ