ขนาด
สมุทรศาสตร์
สมุทรศาสตร์ สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลไทย

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบสถานภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ในระหว่างปี พ.ศ.2550-2554 เพื่อเป็นการติดตามสถานภาพและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศต่างๆ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล ประกอบด้วย คุณภาพน้ำทะเลทั่วไป ได้แก่ ความเค็ม อุณหภูมิ ความเป็นกรดด่าง ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ ตะกอนแขวนลอย และปริมาณสารอาหาร เป็นต้น และคุณภาพสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น ปริมาณแพลงก์ตอนพืช ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม และสารปนเปื้อนประเภทน้ำมัน (สารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน)

ข้อมูลสถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลในพื้นที่ชายฝั่งทะเลในรอบ 5 ปี ดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสรุปแยกตามพื้นที่ได้ ดังนี้ 

1. คุณภาพน้ำทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

2. คุณภาพน้ำทะเลอ่าวไทยตอนบน

3. คุณภาพน้ำทะเลอ่าวไทยตอนกลาง

4. คุณภาพน้ำทะเลอ่าวไทยตอนล่าง

5. คุณภาพน้ำทะเลทะเลอันดามัน