น้ำมันรั่วไหล

สาเหตุน้ำมันรั่วไหลในทะเล

สาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลในทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย

จากการบันทึกสถิติของกรมเจ้าท่าและจากการเก็บข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถสรุปได้ ดังนี้

1) กิจกรรมของอุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเลียม ได้แก่ โรงงานแยกก๊าซธรรมชาติ โรงงานกลั่นน้ำมัน โรงงานผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี การขนถ่ายน้ำมัน เป็นต้น บริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลในทะเลที่สำคัญในปัจจุบันคือ บริเวณนิคมอุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเลียม และบริเวณใกล้เคียงที่มีโรงงานกลั่น และกักเก็บน้ำมัน รวมทั้งกระบวนการขนถ่ายน้ำมันในทะเล

2) อุบัติเหตุการเฉี่ยวชนกันของเรือเดินทะเลชนิดต่าง ๆ โดยเหตุการณ์ที่สำคัญในปี 2545 ได้แก่ เรือบรรทุกน้ำมัน โดยเฉพาะกรณีเรือ EASTERN FORTITUDE เกิดอุบัติเหตุชนหินโสโครก บริเวณช่องแสมสาร จังหวัดชลบุรี และเรือ KOTA WIJAYA ชนกับเรือ SKY ACE บริเวณแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

3) การลักลอบถ่ายเทน้ำมันหรือของเสียที่เกิดจากการชะล้างโดยไม่มีการบำบัด เช่น เรือเดินสมุทร เรือประมง และเรือท่องเที่ยว แล้วเกิดปฏิกิริยาจนเปลี่ยนเป็นก้อนน้ำมันตามชายฝั่งทะเล ที่เรียกว่า ก้อนน้ำมัน (Tar ball)

4) กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันที่สำคัญ คือ การขนส่งต่างๆ ทั้งทางทะเลและบก จากสถิติของกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในช่วงปี 2540 ถึง 2549 พบว่าเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลเฉลี่ยปีละ 12 ครั้ง โดยปี 2542 เกิดเหตุมากที่สุดถึง 18 ครั้ง โดยพื้นที่ที่เกิดมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง และจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคใต้ เช่น ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา และภูเก็ต เป็นต้น

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 11 เมษายน 2560