ขนาด
น้ำทะเลเปลี่ยนสี
 • 22 สิงหาคม 2556
 • 975
น้ำทะเลเปลี่ยนสี สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

การเกิดน้ำทะเลเปลี่ยนสี พ.ศ.2550-2554

การติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2550-2554 การเกิดปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีในประเทศไทย พบว่า แพลงก์ตอนพืชที่เป็นสาเหตุหลักของน้ำทะเลเปลี่ยนสีในช่วง 5 ปีนี้ มีดังนี้
          1. ไดโนแฟลกเจลเลท ชนิด Noctiluca scintillans ทำให้น้ำทะเลเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวเข้ม
          2. Ceratium furca  ทำให้น้ำทะเลเปลี่ยนเป็นสีแดงอิฐ
          3. สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน สกุล Oscillatoria spp. ทำให้น้ำทะเลเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล
          4. ไดอะตอมสกุล Chaetoceros spp. ทำให้น้ำทะเลเปลี่ยนเป็นสีเขียวหรือน้ำตาลขึ้นกับชนิด

พื้นที่ที่พบปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีระหว่างปี พ.ศ.2550-2554 มีดังนี้
          1. พื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันออก มีรายงาน 9 ครั้ง โดยมักเกิดในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
          2. พื้นที่อ่าวไทยตอนบน โดยเฉพาะพื้นที่ปากแม่น้ำต่างๆ พบมากที่สุด มีรายงานจากการแจ้งเหตุถึง 63 ครั้ง
          3. พื้นที่อ่าวไทยตอนกลาง มีรายงาน 9 ครั้ง โดยเกิดในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
          4. พื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง ไม่เคยมีรายงานการเกิดน้ำเปลี่ยนสี
          5. พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยปกติจะมีรายงานน้อยมาก ยกเว้นในปี พ.ศ.2550 ที่พบเหตุการณ์มากผิดปกติ โดยมีรายงานการเกิดตลอดพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยในช่วงเดือนมกราคมถึงต้นเดือนเมษายน ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (กลางฤดูแล้งถึงก่อนเข้าฤดูฝน)

Noctiluca scintillans และ Ceratium furca

ตัวอย่างไดโนแฟลกเจลเลทชนิดต่างๆ ที่ทำให้เกิดปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี
ที่มา : http://forum.mikroscopia.com/uploads/monthly_06_2007/post-3-1182414835.jpg http://media.victoriaadvocate.com/)

Oscillatoria sp. และ Chaetoceros sp.

ตัวอย่างสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน สกุลOscillatoria sp.และไดอะตอมสกุลChaetoceros sp.ที่ทำให้เกิดปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี
ที่มา : 1. classconnection.s3.amazonaws.com , 2. oceana.org/sites/default/files/explore/creatures/ocean235chadan_002.jpg

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ