ขนาด
ขยะทะเล
ขยะทะเล สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

การจัดการปัญหาขยะทะเล

           กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาขยะในทะเลที่นับวันจะส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นทั้งต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศ และคุณภาพชีวิตของผู้คน ส่วนส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีแนวคิดที่จะดำเนินการเก็บขยะชายหาดในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ จึงเข้ามารับหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน ร่วมกับ สมาคมกรีนฟินส์ และองค์กรอนุรักษ์ท้องทะเล (Ocean Conservancy) เพื่อจัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดสากล (International Coastal Cleanup) อย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกในปี 2551 โดยจะยึดแนวทางปฏิบัติและวิธีการดำเนินงานตามกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดสากล และมีเป้าหมายที่จะเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสร้างเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้เกี่ยวกับขยะในทะเล ร่วมกับหน่วยงาน องค์กรท้องถิ่น พร้อมทั้งเพิ่มปริมาณอาสาสมัคร และขยายพื้นที่ในการเก็บขยะในทะเล

          นอกจากกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดสากลดังกล่าวแล้ว ทุกภาคส่วนควรร่วมใจในการรวบรวมและจัดการขยะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อลดปริมาณขยะที่สะสมบริเวณชายฝั่งและในทะเล เช่น การลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า เพื่อให้ลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้น เสริมสร้างประสิทธิภาพและกลไกการรวบรวมขยะจากแหล่งกำเนิด ให้ความรู้และสร้างความตระหนักกับนักท่องเที่ยวและชาวประมงในเรื่องการจัดการขยะที่ถูกต้อง เป็นต้น

17-12-2555 8-40-41

debris03

กิจกรรมการเก็บขยะในทะเลและบริเวณชายหาด