ขยะทะเล

สถานการณ์ขยะทะเลปี พ.ศ. 2555

จากรายงานในปีพ.ศ. 2007 ของ COBSEA (Coordinating Body on the Seas of East Asia) กล่าวว่ามีการประมาณปริมาณขยะในทะเลมากถึง 6.4 ล้านตันต่อปี โดยขยะจำนวน 1,800 ตันได้ถูกทิ้งลงสู่ทะเลทุกวัน ซึ่งในจำนวนนี้ ประมาณ 5 ล้านตัน มาจากกิจกรรมในทะเล ขยะในทะเลที่ล่องลอยอยู่ในทะเลเป็นพวก พลาสติก 89% หรือมีขยะพลาสติกประมาณ 46,000 ชิ้นต่อตารางไมล์ ซึ่งคิดเป็น 3 เท่าของปริมาณปลาที่จับได้ นอกจากนี้ยังมีการประมาณว่าทุกๆ ตารางกิโลเมตรของทะเลมีขยะประเภทเศษพลาสติกลอยอยู่มากกว่า 13,000 ชิ้น นอกจากนี้องค์กรอนุรักษ์ท้องทะเล (Ocean Conservancy) ได้รายงานชนิดขยะในทะเล 10 อันดับแรก ที่เก็บรวบรวมได้มากที่สุดจากชายหาดทั่วโลกระหว่างปี พ.ศ. 2532-2555 ซึ่งหากพิจารณาเป็นจำนวนชิ้น พบว่ามามีขยะในทะเลทั่วโลกที่เก็บได้มากถึง 166,144,420 ชิ้น โดยในจำนวนนี้กว่าร้อยละ 80 เป็นขยะประเภท บุหรี่/ก้นกรองบุหรี่ ฝาและจุกขวด หีบห่อ/ภาชนะบรรจุอาหาร ถุงกระดาษและพลาสติก ถ้วย จาน ช้อน ส้อม มีด ขวดเครื่องดื่มพลาสติก ขวดเครื่องดื่มแก้ว กระป๋องเครื่องดื่ม หลอดและแท่งคนเครื่องดื่ม และเชือก เมื่อพิจารณาสัดส่วนของประเภทขยะพบว่าขยะที่เป็นบุหรี่ก้นกรองพบในสัดส่วน ร้อยละ 32.2 รองลงมาเป็นฝาและจุกขวด ร้อยละ 9

ตารางขยะในทะเล 10 อันดับแรกที่เก็บรวบรวมได้มากที่สุดจากชายหาดทั่วโลกระหว่าง ปี พ.ศ. 2532-2555

ลำดับที่ รายการขยะในทะเล จำนวน (ชิ้น) สัดส่วนร้อยละ
1 บุหรี่/ก้นกรองบุหรี่  52,907,756 32%
2 ฝาและจุกขวด  14,766,533 9%
3 หีบห่อ/ภาชนะบรรจุอาหาร  13,585,425 8%
4 ถุง (กระดาษและพลาสติก)  10,112,038 6%
5 ถ้วย จาน ช้อน ส้อม มีด  9,549,156 6%
6 ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก)  7,825,319 5%
7 ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว)  7,062,199 4%
8 กระป๋องเครื่องดื่ม  6,753,260 4%
9 หลอดและแท่งคนเครื่องดื่ม  6,263,453 4%
10 เชือก  3,251,948 2%
จำนวนของขยะในทะเล 10 อันดับแรก 132,077,087 80%
จำนวนของขยะในทะเลทั้งหมด 166,144,420 100%

ที่มา: Ocean conservancy (2012)

ในขณะที่ขยะในทะเลที่เก็บได้ของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2555 พบว่ามีปริมาณสะสมสูงถึง 216,691 ชิ้น น้ำหนักขยะที่เก็บได้ 20,947.16 กิโลกรัม จำแนกเป็นขยะประเภทพลาสติด 29,994 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 13.84 รองลงมาเป็นเชือก 24,416 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 11.27 ส่วนขยะประเภทฝาและจุกมีมากเป็นลำดับที่สาม คิดเป็นร้อยละ 10.15  

องค์ประกอบของขยะในทะเลของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2555