ขนาด
ขยะทะเล
สถานการณ์ขยะทะเลปี 2555

ขยะในทะเลที่เก็บได้ของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2555 พบว่ามีปริมาณสะสม
          216,691 ชิ้น / 20,947.16 กิโลกรัม

จำแนกเป็นขยะประเภท
          1. พลาสติด 29,994 ชิ้น ร้อยละ 13.84
          2. เชือก 24,416 ชิ้น ร้อยละ 11.27 
          3. ฝาและจุก ร้อยละ 10.15

  

องค์ประกอบของขยะในทะเลของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2555