ขนาด
ขยะทะเล
 • 11 กรกฎาคม 2556
 • 748
ขยะทะเล สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

สถานการณ์ขยะทะเลปี 2555

ขยะในทะเลที่เก็บได้ของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2555 พบว่ามีปริมาณสะสม
          216,691 ชิ้น / 20,947.16 กิโลกรัม

จำแนกเป็นขยะประเภท
          1. พลาสติด 29,994 ชิ้น ร้อยละ 13.84
          2. เชือก 24,416 ชิ้น ร้อยละ 11.27 
          3. ฝาและจุก ร้อยละ 10.15

  

องค์ประกอบของขยะในทะเลของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2555

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • พะยูน
  พะยูน
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด