ขนาด
ขยะทะเล
 • 19 ตุลาคม 2565
 • 963
ขยะทะเล สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

วันเก็บขยะชายหาดสากลปี 2565

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล
          กิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากลชายฝั่ง International Coastal Cleanup Day วันที่ 17 กันยายน 2565 โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 - 10 ใน 21 จังหวัดชายฝั่งทะเล ประกอบด้วย จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง สงขลา ระนอง ตรัง สตูล สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กรุงเทพมหานคร นราธิวาส ปัตตานี กระบี่

เก็บขยะจากระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ได้จำนวนทั้งสิ้น
          180,640 ชิ้น / 11475.87 กิโลกรัม (11.48 ตัน)

ขยะที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย
          1. ถุงก๊อปแก๊ป ร้อยละ 34.41
          2. ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) คิดเป็นร้อยละ 19.65
          3. ห่อ/ถุงอาหาร (ท๊อฟฟี่, มันฝรั่งอบกรอบ อื่น ๆ) คิดเป็นร้อยละ 14.68
          4. ถุงพลาสติกอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 13.67
          5. ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) คิดเป็นร้อยละ 9.27

หน่วยงาน ผลการดำเนินงาน
น้ำหนัก (กก.) จำนวนชิ้น
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) 2,933 30,569
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) 2,652 1,656
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 805.77 27,952
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 404.5 2,543
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 714 23,560
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6  (พังงา) 439 9,604
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7  (ตรัง) 673.5 8,674
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) 1769 3316
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ปัตตานี) 557.5 58,240
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 527.6 14,526
รวม 11,475.87 180,640

ตารางน้ำหนักและจำนวนชิ้นของขยะทะเล

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา