ขนาด
ขยะทะเล
ขยะจากทุ่นกักขยะ (BOOM)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
         เก็บขยะจาก Boom ได้จำนวน 1,412,898 ชิ้น น้ำหนักรวม 87,108.28 กิโลกรัม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
         เก็บขยะจาก Boom ได้จำนวน 2,873,644 ชิ้น น้ำหนักรวม 135,508.86 กิโลกรัม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
         เก็บขยะจาก Boom ได้จำนวน 586,719 ชิ้น น้ำหนักรวม 69,248.97 กิโลกรัม
         โดยขยะที่พบมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ 1) เศษโฟม คิดเป็นร้อยละ 22.98 2) ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) คิดเป็นร้อยละ 15.81 3) ถุงพลาสติกอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 10.38 4) อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 8.90 5) ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) คิดเป็นร้อยละ 8.16 6) กล่องอาหาร (โฟม) คิดเป็นร้อยละ 4.28 7) กล่องอาหาร (พลาสติก) คิดเป็นร้อยละ 3.33 8) ไฟแช็ก คิดเป็นร้อยละ 3.27 9) ถุงก๊อปแก๊ป คิดเป็นร้อยละ 3.05  และ 10) ห่อ/ถุงอาหาร (ท๊อฟฟี่, มันฝรั่งอบกรอบ อื่น ๆ) คิดเป็นร้อยละ 2.60 ตามลำดับ รายละเอียดตามภาพที่ปรากฏ

หมายเหตุ : ข้อมูลขยะจาก Boom ปี 2562 และปี 2563 ถูกลงข้อมูลรวมกับกิจกรรมเก็บขยะอื่น ๆ จึงทำให้ไม่สามารถระบุประเภทของขยะที่พบเฉพาะ Boom ได้ ในขณะที่ปี 2564 เป็นการลงข้อมูลแยก รายกิจกรรม จึงทำให้สามารถระบุประเภทของขยะที่ถูกเก็บจาก Boom ได้