ขนาด
ขยะทะเล
ผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายาก

ผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายาก

          จากการสำรวจพบสัตว์ทะเลหายากได้รับผลกระทบจากขยะทะเลทั้งสิ้น 155 ตัว (คิดเป็นร้อยละ 19.8 ของจำนวนสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นทั้งหมด 783 ตัว) แบ่งเป็นเต่าทะเล 149 ตัว โลมาและวาฬ 2 ตัว พะยูน 3 ตัว และฉลามวาฬ 1 ตัว โดยส่วนใหญ่เกิดจากการกินขยะทะเลเข้าไป 101 ตัว (ร้อยละ74) การถูกพันยึดภายนอก 38 ตัว (ร้อยละ 24) และจากทั้งสองสาเหตุรวมกัน คือ การกินและถูกพันยึด จำนวน 16 ตัว (ร้อยละ 2) ซึ่งประเภทขยะที่ก่อให้เกิดผลกระทบส่วนใหญ่เป็นเศษเชือกหรือวัสดุที่เป็นเส้นยาวที่ไม่ใช่เอ็น (ร้อยละ 24) เศษอวน (ร้อยละ 14) และถุงพลาสติก (ร้อยละ 13) 

ที่มา : สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปี 2564