ขนาด
เต่ามะเฟือง
เต่ามะเฟืองปี พ.ศ. 2563 - 2564

- เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 1 : หาดบางขวัญ
- การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟืองรังที่ 1
เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 2 : หาดบางขวัญ
การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟืองรังที่ 2
เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 3 : หาดบางขวัญ
การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟืองรังที่ 3
เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 4 : หาดบางขวัญ
การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟืองรังที่ 4
ต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 5​ : หาดบางสัก
การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟืองรังที่ 5 (ฝ่อยกรังไม่พบลูกเต่า)
เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 6 : หาดคึกคัก
การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟืองรังที่ 6
เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 7 : หาดบางขวัญ

การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟืองรังที่ 7
เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 8 : หาดบางเนียง
การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟืองรังที่ 8 (ไม่พบหลุมไข่)
เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 9 : หาดบางขวัญ
การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟืองรังที่ 9

- ​เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 10 : หาดเกาะคอเขา
การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟืองรังที่ 10 (ฝ่อยกรังไม่พบลูกเต่า)
- ​เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 11 : หาดบางขวัญ
การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟืองรังที่ 11
เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 12 : หาดบางขวัญ
การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟืองรังที่ 12
เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 13 : หาดกะตะ
การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟืองรังที่ 13
เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 14 : หาดบางขวัญ
ารฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟืองรังที่ 14
เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 15 : หาดไม้ขาว (เขตอุทยานฯ)
ารฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟืองรังที่ 15
- เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 16 : หาดบ้านนาเกลือ
ารฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟืองรังที่ 16

- เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 17 : หาดท้ายเหมือง (เขตอุทยานฯ)
- การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟืองรังที่ 17

- เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 18 : หาดท้ายเหมือง (เขตอุทยานฯ)
- การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟืองรังที่ 18

- ภาพรวม