ขนาด
เต่ามะเฟือง
เต่ามะเฟืองปี 2562 - 2563

- การจัดและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง
- เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 1
- การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟือง ครั้งที่ 1
- เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 2
- การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟือง ครั้งที่ 2
- เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 3 (ไข่เต่าโดนขโมย)
- เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 4
- การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟือง ครั้งที่ 4​
- เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 5
- การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟือง ครั้งที่ 5
- เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 6
- การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟือง ครั้งที่ 6
- เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 7
- การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟือง ครั้งที่ 7

- เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 8
- การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟือง ครั้งที่ 8
- เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 9

- การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟือง ครั้งที่ 9 (ฝ่อยกรังไม่พบลูกเต่า)
- เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 10
- การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟือง ครั้งที่ 10
- เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 11

- การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟือง ครั้งที่ 11 (ฝ่อยกรังไม่พบลูกเต่า)

- Infographic 2563 (Leatherback turtle)
- มาตรการดูแลหลุมวางไข่เต่า
- แนวทางการจัดการแหล่งวางไข่เต่าทะเล
- การดำเนินงานของกรม ทช.