ขนาด
เต่ามะเฟือง
การบริหารจัดการเต่ามะเฟือง

การบริหารจัดการ เพื่อการอนุรักษ์เต่ามะเฟือง
          - 
เพื่อปรับสถานภาพของเต่ามะเฟืองให้อยู่ในบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าสงวนตามตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 กรมทรัพยากรทางทางทะเลและชายฝั่งได้จัดประชุมชี้แจงข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย สำนักงานนโยบายและสิ่งแวดล้อม กรมประมง และองค์กรอิสระ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

          - กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้จัดประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลและสอบถามความคิดเห็นในประเด็นรายชื่อสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ที่เตรียมเสนอเป็นสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ต่อชุมชนชายฝั่งและเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยมีผู้สนับสนุนในการประกาศมากกว่า 2,000 คน

          - อนุกรรมการปฏิรูปทะเลไทย คณะกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดย ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ได้จัดทำแคมเปญเพื่อการเสนอเต่ามะเฟืองเป็นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ในเวปไซต์ https://www.change.org มีผู้สนับสนุนมากกว่า 27,945 คน

          - กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับคณะอนุกรรมการปฏิรูปทะเลไทย คณะกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ จัดสัมมนาวิชาการเรื่องสัตว์ทะเลหายากก่อนถึงวันไทยทั้งชาติต้องร้องไห้ ณ โรงแรมโนโวเทล ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 โดยมี ดร.เกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการเปิดงาน และมีนางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้การบรรยายในหัวข้อรายได้พันล้านศูนย์กลางอาเซียนสัตว์ทะเลหายากกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน จุดประสงค์ของการจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวความคิดในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก และเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นถึงปัญหาและแนวทางการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์จากภาคส่วนต่างๆ ทั้งประชาชน องค์การอิสระ มหาวิทยาลัย และภาคส่วนราชการอื่นๆ

          - คณะอนุกรรมการปฏิรูปทะเลไทย คณะกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดงานวาฬแห่งสยาม ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 โดยมี ดร.เกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการเปิด จุดประสงค์ของการจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวความคิดในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ตลอดจนรณรงค์ให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ของประชาชนโดยทั่วไป

          - กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เผยแพร่ข้อมูลสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ที่เตรียมเสนอเป็นสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ใน เวปไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง https://www.dmcr.go.th และทางเฟสบุค https://www.facebook.com/DMCRTH ซึ่งมีคนถูกใจเพจนี้มากกว่า 103,000 คน

ปัญหาอุปสรรคในการดำนินงาน
1. ขาดประสิทธิภาพของบุคลากรและองค์กรที่รับผิดชอบ
          การจัดการที่ดี และงบประมาณ เป็นองค์ประกอบสำคัญในการจัดการแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล ปัญหาที่มีในปัจจุบันมีทั้งเรื่องของการขาดงบประมาณ ขาดการประสานงานที่ดี และขาดเจ้าภาพที่เหมาะสม นอกจากนั้นในบางแหล่งวางไข่ บุคลากรที่รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าในที่ถูกต้องอีกด้วย

2. ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการที่เหมาะสม
          เนื่องจากการจัดการแหล่งวางไข่เต่าที่ดีนั้นต้องจัดการในเชิงพื้นที่ให้ครอบคลุมทั้งในทะเล ชายหาดและชายฝั่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมและคนจำนวนมากจึงจำเป็นที่จะต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้เกิดประสิทธิภาพและลดความขัดแย้งอย่างยั่งยืน

3. ขาดประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและจัดการรังไข่เต่า
          ปัญหาการลักลอบขโมยไข่เต่าเป็นปัญหาที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการอนุรักษ์เต่าทะเลมาเป็นเวลาช้านาน ในปัจจุบันปัญหาดังกล่าวยังมีความรุนแรงในบางแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล จึงจำเป็นที่จะต้องมีการเฝ้าระวังรังไข่เต่า รวมทั้งการจัดการกับรังไข่เต่าให้เหมาะสม การนำไข่เต่ามาเพาะโดยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการทำให้อัตราการรอดของเต่าน้อย และยังมีสัดส่วนระหว่างเพศผู้และเพศเมียไม่เหมาะสม

4. ขาดการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
          การขาดข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ทำให้การอนุรักษ์เต่าทะเลและแหล่งวางไข่เต่าทะเลไม่สามารถดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพได้ ความสำคัญของการอนุรักษ์แหล่งวางไข่เต่าทะเลและความสมบูรณ์เป็นธรรมชาติของชายหาดไม่ได้รับการเผยแพร่อย่างทั่งถึงต่อทุกภาคส่วน

5. ขาดการศึกษาวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เพียงพอ
          การขาดข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำและทันสมัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการวางไข่ จำนวนและชนิดของการวางไข่ของแม่เต่า อัตราการรอดจากการเพาะฟักและอัตราการรอดในธรรมชาติ รวมทั้งข้อมูลการใช้ประโยชน์ของกิจกรรมอื่นๆ ในพื้นที่มีผลทำให้ไม่สามารถใช้มาตรการที่เหมาะสมในการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้

เอกสารอ้างอิง

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. 2558. รายงานสถานสัตว์ทะเลหายาก พ.ศ.2558. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 14 หน้า.
          Wallace, B.P., Tiwari, M. & Girondot, M. 2013. Dermochelys coriacea. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2015.2. . Downloaded on 17 July 2015.

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561