นกในเขตชายฝั่งทะเล

รายละเอียดการใช้หนังสือ

          การสะกดชื่อสามัญภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการจัดเรียงลำดับทาง อนุกรมวิธานในหนังสือเล่มนี้ ได้ยึดตามคู่มือดูนก หมอบุญส่ง เลขะกุล “นกเมืองไทย” แต่ได้มีการจัดกลุ่มตามถิ่นอาศัยทีี่พบ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
ชื่อ
นกชายเลนปากช้อน = ชื่อไทย / Thai Name
Spoon-billed Sanpiper = ชื่ออังกฤษ / English Name
Calidris pygmeus = ชื่อวิทยาศาสตร์ / Scientific Name