ขนาด
นกในเขตชายฝั่งทะเล
บทนำ
          ประเทศไทยมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ทางด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออก เป็นระยะทางยาว 3,148 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 23 จังหวัด ทางด้านชายฝั่งทะเลอันดามัน 6 จังหวัด ทางด้านชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 17 จังหวัด ครอบคลุม เกาะขนาดเล็กและขนาดใหญ่รวม 936 เกาะ ที่มีความหลากหลายทาง ภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการรองรับความหลากหลายของ ชนิดพันธุ์และจำนวนประชากรของนกประจำถิ่นและนกอพยพหลายแสนตัว ที่บินย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลในช่วงฤดูหนาวเป็นประจำทุกปี นกที่อาศัยและหากินอยู่ในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ นกประจำถิ่น (Resident) และนกอพยพ (Visitor) นกประจำถิ่น หมายถึง นกที่อาศัยและสร้างรังวางไข่อยู่ในประเทศไทย สามารถพบเห็นได้ตลอดปี นกอพยพ หมายถึง นกที่บินย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว สามารถพบเห็นได้ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมไปจนถึงปลายเดือนเมษายน โดยจะมีประชากรนกหนาแน่นมากในราวเดือนธันวาคม-มกราคม และประชากรนกจะเริ่มลดลงในปลายเดือนมีนาคมจนสิ้นฤดูอพยพในเดือน พฤษภาคม ซึ่งอาจมีนกอพยพบางกลุ่มหากินอยู่ในประเทศไทยตลอดทั้งปีการอพยพย้ายถิ่นของนกนับแสนตัว ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในระบบนิเวศ ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย อาจมีโอกาสพบเห็นชนิดพันธุ์ใหม่ ๆ สามารถ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเส้นทางการอพยพย้ายถิ่นของนกแต่ละชนิด อีกทั้งยังบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลที่มีอยู่ในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การจัดทำแผนบริหารจัดการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งอาศัย และพื้นที่สร้างรังวางไข่ของนกให้คงอยู่ตลอดไป