ขนาด
ปะการังฟอกขาว
 • 25 กุมภาพันธ์ 2559
 • 256

ผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
          1. ปะการังเกิดความเสื่อมโทรม ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว
          2. ปะการังฟอกขาวทำให้แนวปะการังเสื่อมโทรม ส่งผลให้กระทบต่อสมดุลในระบบนิเวศแนวปะการัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างประชาคมปลาในแนวปะการังและสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังชนิดอื่นๆ
          3. เพิ่มอัตราการกร่อนทางชีวภาพ (bioerosion) และทำลายโครงสร้างของแนวปะการัง
          4. สังคมสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ อาจเจริญเติบโตแทนที่แนวปะการังเดิม

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • พะยูน
  พะยูน
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ