ขนาด
แมงกะพรุนพิษ
 • 4 ตุลาคม 2566
 • 133
แมงกะพรุนพิษ สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

ชนิดแมงกะพรุนในน่านน้ำไทย

แมงกะพรุนกล่อง แมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa แมงกะพรุนกลุ่ม Hydrozoa
วงศ์ Carukiidae
สกุล Morbakka
วงศ์ Cassiopeidae
สกุล Cassiopea
วงศ์ Aequoreidae
สกุล Aequorea
วงศ์ Chirodropidae
สกุล Chironex
วงศ์ Catostylidae
สกุล Acromitus
วงศ์ Aequoreidae
สกุล Zygocanna
วงศ์ Chiropsalmidae
สกุล Chiropsoides
วงศ์ Catostylidae
สกุล Catostylus
วงศ์ Physaliidae
สกุล Physalia
วงศ์ Chiropsellidae
สกุล Meterona
วงศ์ Catostylidae
สกุล Crambione
วงศ์ Porpitidae
สกุล Porpita
วงศ์ Tripedaliidae
สกุล 
Copula
วงศ์ Cepheidae
สกุล Netrostoma
 
วงศ์ Tripedaliidae
สกุล Tripedalia
วงศ์ Cyaneidae
สกุล Cyanea
 
  วงศ์ Lobonematidae
สกุล Lobonema
 
  วงศ์ Lobonematidae
สกุล Lobonemoides
 
  วงศ์ Lychnorhizidae
สกุล Anomalorhiza
 
  วงศ์ Lychnorhizidae
สกุล Lychnorhiza
 
  วงศ์ Mastigiidae
สกุล Phyllorhiza
 
  วงศ์ Nausithoidae
สกุุล Nausithoe
 
  วงศ์ Pelagiidae
สกุล Chrysaora
 
  วงศ์ Pelagiidae
สกุล Pelagia
 
  วงศ์ Rhizostomatidae
สกุล Rhopilema
 
  วงศ์ Thysanostomatidae
สกุล Thysanostoma
 
  วงศ์ Ulmaridae
สกุล Aurelia
 
  วงศ์ Versurigidae
สกุล Versuriga
 

* กดดูรายละเอียดชื่อวงศ์นั้นๆ *

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 19 สิงหาคม 2562

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566
องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด