ขนาด
แมงกะพรุนพิษ
ชนิดแมงกะพรุนในน่านน้ำไทย
แมงกะพรุนกล่อง แมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa แมงกะพรุนกลุ่ม Hydrozoa
วงศ์ Carukiidae
สกุล Morbakka
วงศ์ Cassiopeidae
สกุล Cassiopea
วงศ์ Aequoreidae
สกุล Aequorea
วงศ์ Chirodropidae
สกุล Chironex
วงศ์ Catostylidae
สกุล Acromitus
วงศ์ Aequoreidae
สกุล Zygocanna
วงศ์ Chiropsalmidae
สกุล Chiropsoides
วงศ์ Catostylidae
สกุล Catostylus
วงศ์ Physaliidae
สกุล Physalia
วงศ์ Chiropsellidae
สกุล Meterona
วงศ์ Catostylidae
สกุล Crambione
วงศ์ Porpitidae
สกุล Porpita
วงศ์ Tripedaliidae
สกุล Copula
วงศ์ Cepheidae
สกุล Netrostoma
 
วงศ์ Tripedaliidae
สกุล Tripedalia
วงศ์ Cyaneidae
สกุล Cyanea
 
  วงศ์ Lobonematidae
สกุล Lobonema
 
  วงศ์ Lobonematidae
สกุล Lobonemoides
 
  วงศ์ Lychnorhizidae
สกุล Anomalorhiza
 
  วงศ์ Lychnorhizidae
สกุล Lychnorhiza
 
  วงศ์ Mastigiidae
สกุล Phyllorhiza
 
  วงศ์ Nausithoidae
สกุุล Nausithoe
 
  วงศ์ Pelagiidae
สกุล Chrysaora
 
  วงศ์ Pelagiidae
สกุล Pelagia
 
  วงศ์ Rhizostomatidae
สกุล Rhopilema
 
  วงศ์ Thysanostomatidae
สกุล Thysanostoma
 
  วงศ์ Ulmaridae
สกุล Aurelia
 
  วงศ์ Versurigidae
สกุล Versuriga
 
แมงกะพรุนกล่อง วงศ์ Carukiidae
สกุล Morbakka
วงศ์ Chirodropidae
สกุล Chironex
วงศ์ Chiropsalmidae
สกุล Chiropsoides
วงศ์ Chiropsellidae
สกุล Meterona
วงศ์ Tripedaliidae
สกุลCopula
วงศ์ Tripedaliidae
สกุล Tripedalia
แมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa วงศ์ Cassiopeidae
สกุล Cassiopea
วงศ์ Catostylidae
สกุล Acromitus
วงศ์ Catostylidae
สกุล Catostylus
วงศ์ Catostylidae
สกุล Crambione
วงศ์ Cepheidae
สกุล Netrostoma
วงศ์ Cyaneidae
สกุล Cyanea
วงศ์ Lobonematidae
สกุล Lobonema
วงศ์ Lobonematidae
สกุล Lobonemoides
วงศ์ Lychnorhizidae
สกุล Anomalorhiza
วงศ์ Lychnorhizidae
สกุล Lychnorhiza
วงศ์ Mastigiidae
สกุล Phyllorhiza
วงศ์ Nausithoidae
สกุุล Nausithoe
วงศ์ Pelagiidae
สกุล Chrysaora
วงศ์ Pelagiidae
สกุล Pelagia
วงศ์ Rhizostomatidae
สกุล Rhopilema
วงศ์ Thysanostomatidae
สกุล Thysanostoma
วงศ์ Ulmaridae
สกุล Aurelia
วงศ์ Versurigidae
สกุล Versuriga
แมงกะพรุนกลุ่ม Hydrozoa วงศ์ Aequoreidae
สกุล Aequorea
วงศ์ Aequoreidae
สกุล Zygocanna
วงศ์ Physaliidae
สกุล Physalia
วงศ์ Porpitidae
สกุล Porpita

* กดดูรายละเอียดชื่อวงศ์นั้นๆ *

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 19 สิงหาคม 2562

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566