ขนาด
แมงกะพรุนพิษ
สถานการณ์รายจังหวัด พ.ศ. 2564

          ประกอบด้วยข้อมูล สถิติการบาดเจ็บรุนแรง (ผู้ป่วยหมดสติ) และเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเล ความหลากหลายของแมงกะพรุน การแพร่กระจายและฤดูกาลของแมงกะพรุนพิษ ในปี พ.ศ. 2564 และในช่วงที่ผ่านมา มาตรการและการดำเนินงานที่่ผ่านมา (การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การปฐมพยาบาลและเสาน้ำส้มสายชู (vinegar pole) และการให้ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่องและการปฐมพยาบาลแก่ชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่) ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเป็นรายจังหวัด ดังนี้

* กดดูรายละเอียดที่ชื่อจังหวัดนั้นๆ*

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ :19 เมษายน 2565